Referat fra Team Taasinges generalforsamling 11.02.2014

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2013

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2014 bliver 300 kr.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn & Thomas er på valg (begge modtager genvalg)

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.  (Torben Madsen er suppleant)

9. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor).

10. Klubmesterskab 2014. Mesterskabsudvalg

11. TT’s sæson opstart d. 16/3-2014. Hjælp søges

12. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2013

1. Valg af dirigent:
Svend Flindt blev valgt og kunne endnu en gang konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2013.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Vi har masser af penge. Overskud i 2013 31.680,88. Samlet egenkapital 68.973,49.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet ét forslag:

Forslag fra Carsten Dreyer:
En af de to hverdagstræninger lægges klokken 16:30. Lørdagstræning med start kl. 9:00 – 9:30.

Efter en kort diskussion vedtog generalforsamlingen uden afstemning, at træningstiderne fra 2013 fastholdes.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastsættes for det kommende år til 300 kr. pr. år.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde i år ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Både Finn og Thomas blev genvalgt.

8. Valg af 1. suppleant.
Torben Madsen blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Jesper Isaksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Klubmesterskab 2014.
Mesterskabsudvalg.
Hans Henrik Nimb, Kim Barren og Lars Klinggaard har meldt sig til at arrangere klubmesterskabet 2014.

11. Sæsonstart 2014.
Preben Quorp og Kim Barren er valgt til hurtigt arbejdende sæsonstartudvalg. Og klappet.

12. Eventuelt.
Team Taasinge har fået lov til at deltage i Webike Cup.

Erik Holm er klubbens løbsansvarlige og udsender mail med nærmere oplysninger inden så længe. Rygter vil vide, at denne mail evt. bliver suppleret med en insider-beretning fra et af vores medlemmer, der tidligere har deltaget i løbene.

Cuppen består af seks løb hen over sæsonen, fem linjeløb og et holdløb.

Der er fem klasser fra ekstremt hurtig til moderat samt en kvindeklasse, så alle skulle kunne være med. Det er klubben, der suverænt bestemmer, hvilken klasse den enkelte skal køre i.

Tilmeldingsfrist er 11. april og første løb er 29. april.

Løbene køres om tirsdagen rundt omkring på Fyn, linjeløbene klokken 18:00, holdløbet klokken 15:30. Jeg hørte desværre ikke, hvor langt man skulle køre.

Der blev spurgt, om det er noget klubben vil støtte økonomisk. Det vil bestyrelsen tage stilling til ved førstkommende møde.

Bestyrelsen vil også snarest tage stilling til, hvilke løb der skal støttes i 2014. Rands Fjord blev foreslået som evt. erstatning for Ærø rundt.

På fremragende initiativ og suverænt benarbejde fra Kim Barren indstiller Team Taasinge sig selv til Svendborg Kommunes pris som årets forening indenfor idrætten.

Tilsvarende indstiller klubben sin mangeårige formand og ukuelige drivkraft til prisen som årets leder.

Med en eventuel udnævnelse i en af de to kategorier følger en statuette – ikke en statue på torvet! – samt 5.000 kr.

Sponsorudvalg: Formanden, Claus Møller, Claus Beck Larsen, Thomas Duvander samt Thomas Feder påtog sig den særdeles nyttige opgave at skaffe sponsorer for perioden 2015 – 2017.