Indlæg

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 07.02.2024

Referent: Jesper Isaksen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen. Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg.
  Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges for 1 år af gangen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 10. Bemanding af udvalg
 11. Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2023.

1. Valg af dirigent

Barren vælges med applaus. Konstaterer generalforsamlingen er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Takker for den gode deltagelse og de mange aktiviteter samt hvordan vi hjælper og støtter
hinanden.
Til sidst erkendtlighed til Jesper I og Thomas I. som tak for deres tid i bestyrelsen.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jesper Beese

Jesper B. aflægger årets regnskab. Der er stadig sund økonomi. Årets resultat er et mindre
underskud på godt 25.000 og en egenkapital på små 385.000 kr. jf. regnskabet.
Vedtages med applaus.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5. Godkendelse af budget

Der er stor udgift til nyt klubtøj i 2024, da klubben er velpolstret foreslås uændret kontingent.
Godkendes uden kommentarer.

6. Fastsættelse af kontingent

Der foreslås uændret kontingent som vedtages.

7. Valg til bestyrelsen

Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge genvælges.
Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år. Jane Pedersen og Peter
Sikora vælges begge således at bestyrelses udvides til 6 medlemmer.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen

Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges
for 1 år ad gangen. Kenn Frederiksen vælges.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant

Mogen Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
Begge genvælges.

10. Bemanding af udvalg

Opstart, Spar D Cup, tur udvalg, klubmesterskab og fest udvalg er alle dækket, men der er altid plads til flere.
Der er styr på alle udvalg. Der meldes ud omkring øvrige medlemmer efter behov.

11. Eventuelt

Opstart bliver 17.3.2024 Linda og Jane arrangerer.
Morten Bang redegører for Spar D Cup (tidl Tactic Cup). Det er meldt ud på hjemmesiden og FB.
Vi skal arrangere løb i maj. Tilmeldingsblanket kommer ud.
Der savnes hjælpere til arrangement af eget løb.
Der gives stadig 50 % tilskud til årskontingent til Skovhuggeren. Se hjemmesiden.
Der er kaptajnuddannelse 9.3.2024 afholdes i vores klublokale. Plads til mange flere
21.3.2024 klubaften med besøg af Brian Holm og Bastian Emil Goldschmidt
3.4.2024 klubaften hos Hardis
Næste vindue for tøjbestilling kommer i foråret så nye medlemmer kan få tøj.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand Bo Tønnesen
Næstformand Linda Navne Frederiksen
Kasserer Jesper Beese
Bestyrelsesmedlem Henrik Linaa
Bestyrelsesmedlem og referent Jane Pedersen
Bestyrelsesmedlem Peter Sikora
Suppleant Ken Frederiksen

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 22.02.2023

Referent: Henrik Linaa

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg til bestyrelsen. Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
 • Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 • Bemanding af udvalg
 • Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2022.

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Året i billeder og tale fra Bo.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Opfordring til at man støtter bedre op omkring/deltager i de planlagte fællestræninger.

Ros til Linda for start på TT-Ladies, som er blevet en succes.

Klubben har indgået partnerskab med DIF, omkring hjælp til veteraner der ønsker at cykle.

Beretning om/fra de forskellige cykelløb klubmedlemmer har deltaget i.

Opfordring til at deltage i TacTic – Cup.

Applaus til Henning Nørklit for DM-titel i enkeltstart.

Opfordring til medlemmer om at deltagelse i at arrangere DGI Holdløb lig løbet på Fyns Hoved i 2022. Bo hører fra dem der vil.

Stor opbakning/deltagelse i træning på gravel.

Træning – hvis du husker intensiteten udsætter du din aldringsproces (videnskabeligt bevist…) 🙂

Husk ’diplomaties kunst’ når du møder til træning.

Vigtig at ALLE husker regler for afbud fremadrettet. Skal ske dagen før, ellers vil man blive opkrævet klubbens udgift.

Tænk over hvordan du opfører dig på cyklen – og på sociale medier! Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. Beretningen lagt på www.teamtaasinge.dk.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jesper Beese

Kassereren gennemgik regnskab.
Årets resultat er på kr. – 2.793. Formuen er pr. 31/12 – 2020 på kr. 460.516.
Regnskab enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kr. 400,-
Godkendt af generalforsamlingen

6. Godkendelse af budget

Der forventes et underskud på kr. – 2.100.
Budget godkendt

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
Alle genvalgt.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Thomas Ishøj modtager genvalg.
Thomas Ishøj genvalgt.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvelg.
Begge genvalgt.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg – Linda
Festudvalg – Peter Skov (afholdes lørdag d. 11. november på Hemmingways)
’Tactic Cup’ – Thomas Ishøj, Linda F
Klubtursudvalg – Thomas Ishøj
Klubmesterskabsudvalg – Kristian Knudsen og Kenneth Skovsbo
Sponsorudvalg – Henrik L
Tøjudvalg – Jesper B og Henrik L m.fl.
Styrtudvalg – Kim Barren

11. Eventuelt

Hans Ole udtrykte meget tilfreds med nuværende klubtøj og så gerne vi fortsætter med Alé, opfordring til tilskud for flere løb.

Jesper Isaksen kommenterede at man altid kan melde potentielle løb ind

Linda opfordrede at man melder sig som frivillig til Bissen (Svendborg MTB) – hvis du kan, henvend dig til Linda.

Benny Hansen deltager i DCU-møde omkring sikkerhed på landevejen. DCU ønsker at sikkerheden hæves generelt. Borgerforslaget om 1,5 m afstand forventes at komme igen.

Peter Sikora så gerne at der blev træning lig Jan O. lavede for et par år siden. Formanden opfordrede Peter til at kontakte Jan O.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamling.
Formand Bo Tønnesen
Næstformand Linda Navne Frederiksen
Kasserer Jesper Beese
Bestyrelsesmedlem og referent Jesper Isaksen
Bestyrelsesmedlem Henrik Linaa
Suppleant Thomas Ishøj

 

Næste bestyrelsesmøde er 13. marts i klublokalet

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 21.02.2022

Referent: Henrik Linaa

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg til bestyrelsen. Linda Frederiksen og Jesper Beese er på valg. Begge modtager genvalg.
 • Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 • Bemanding af udvalg
 • Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2021.

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Temaer fra året der gik i Team Taasinge, sæsonen 2021.
Fokus på sikkerhedstiltag, vores køreregler – vi skal være endnu bedre til at passe på hinanden, og vise ’vejglæde’.
Formandens beretning uploades på hjemmeside.
Beretningen tages til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse

Årets resultat er på kr. – 125.324, primært grundet tilskud til cykeltøj. Formuen er pr. 31/12 – 2020
på knapt kr. 412.936. Regnskabet enstemmigt vedtaget og kan ses på hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag

“Team Taasinge betaler i 2022 ikke for bestemte cykelløb, men yder i stedet støtte til det enkelte medlems deltagelse i cykelløb efter eget valg.
Bestyrelsen beslutter om udenlandske løb kan komme i betragtning, og om støtten til medlemmet gives som en procentdel af deltagerprisen eller som fast beløb pr. medlem.” (Se hele forslaget her).
Generalforsamlingen kommenterede forslag positivt. Drøftelse af hvordan det håndteres nemmest.
Løb der deltages i profileres på klubbens facebookside, for at alle får mulighed for at deltage.
Det er landevejsløb der støttes.
Der var enighed om, at bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer uden nærmere afstemning.
Bestyrelsen melder snarest retningslinjer ud.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget

Der forventes et overskud på 7.200,-  Budget enstemmigt vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen
Linda Navne Frederiksen og Jesper Beese er på valg. Begge modtager genvalg og blev genvalgt.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Thomas Ishøj genvalgt som suppleant.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg – Asger
Festudvalg – Peter Skov
Sommer – køreudvalg – nedsættes ikke 2022
’Vinter – køreudvalg’ – Peter Skov, Henrik L
’Tactic Cup’ – Thomas Ishøj, Linda F
Klubtursudvalg – Thomas Ishøj
Klubmesterskabsudvalg – Kristian Knudsen og Kenneth Skovsbo
Sponsorudvalg – Henrik L
Tøjudvalg – Jesper B og Henrik L

11. Eventuelt

Klubben har fået en kvindeafdeling

11 piger har holdt møde for at lave opstart. Træning onsdage kl. 17, egen FB-gruppe til at starte med.
I alt 25 der er interesseret i at deltage. Træninger er åbne, så alle kan være med.
Applaus fra generalforsamlingen for Lindas indsats.

Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.

Muligheden for vi tilbyder ’åbne træninger’. Kræver ildsjæle som vil starte og følge op på tiltag.
Jakob, DGI fortalte at der kan hentes inspiration bl.a fra Nyborg Cykelklub. DGI kan også hjælpe med markedsføring.
Lars Wind Hansen, Morten Bang og Kim Barren tager teten.

Drøftelse af hvordan vi får aktiveret de medlemmer vi ikke ser.

Jakob, DGI gav input i forhold til at værne om dem der kommer til træning, at bruge indsatser mest fornuftigt og hvor det giver værdi.
Kasper Holm foreslog en ’trivselsundersøgelse’ blandt medlemmerne for at undersøge, hvad der måtte mangle i klubben.
Måske input til hvordan vi får aktiveret dem der aldrig kommer til træning.

Drøftelse af igen at bruge Facebook til træningsture.

Forslag fra Skipper, René Nymann og Carsten Kylling blev drøftet. Oplæg omkring intervaltræning, teknisk træning, sløjfeløb m.v.
Hele oplægget kan se her.
Torsdag som træningsdag.
Træninger lægges op på Facebook.

Sæson opstart 2022 bliver 20. marts.

KODE TIL BRØD – 66196

Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

Bestyrelsens konstituering efter generalforsamling:
Bo Tønnesen, formand
Linda Navne Frederiksen, næstformand
Jesper Beese, kasserer
Jesper Isaksen, løbsansvarlig
Henrik Linaa, sekretær
Thomas Ishøj, suppleant

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 29.09.2021

Referent: Henrik Linaa

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg til bestyrelsen. Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
  8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
  9. Valg af en revisor og en revisor suppleant.
  10. Bemanding af udvalg. Dette punkt udgår da sæsonen 2021 snart er slut, og festudvalget til afslutningsfest er på plads.
  11. Eventuelt
   – Drøftelse af udvikling af klubbens kvindeafdeling – tiltag omkring åbne træninger og andre ideer.
   – Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.
   – Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne.

  De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2020.

  1. Valg af dirigent

  Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formandens beretning

  Temaer fra året der gik i Team Taasinge, sæsonen 2020, som var præget af Corona.
  Stor tak til de der har ydet ekstraordinær indsats for klubben.
  Opfordring at have fokus på køresikkerhed i alle situationer vi kommer ud for på landevejen, og gode input til, hvordan den kan forbedres – en ringeklokke er lovpligtig.

  Formandens beretning uploades på hjemmeside.

  Beretningen tages til efterretning.

  Formandens beretning kan ses her.

  3. Regnskabsaflæggelse

  Årets resultat er på kr. 124.384. Formuen er pr. 31/12 – 2020 på knapt kr. 538.260. Regnskabet enstemmigt vedtaget.

  4. Behandling af indkomne forslag

  2 forslag fra bestyrelsen:

  §1 Navn og hjemsted.
  Stk. 2 ændres til ’TT er hjemhørende i Svendborg Kommune

  §2 Formål
  Der tilføjes stk. 2
  Endvidere kan klubben støtte tiltag og arrangementer med udgangspunkt i alle former for cykelsport og socialt fællesskab, der kommer klubbens medlemmer til gode.

  Begge forslag vedtaget.

  5. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

  6. Godkendelse af budget

  Der forventes et underskud på 107.800, grundet klubtøj. Budget enstemmigt vedtaget.

 1. 7. Valg til bestyrelsen
  Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg og blev genvalgt.

 2. 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
  Thomas Ishøj genvalgt som suppleant.
 3. 9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
  Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisor suppleant.

 4. 10. Bemanding af udvalg
  Udgår
 5. 11. Eventuelt
  • Drøftelse af udvikling af klubbens kvindeafdeling – tiltag omkring åbne træninger og andre ideer.
   Svendborg MTB har succes med at skaffe nye medlemmer. Skal der laves kvindeafdeling, for at skaffe flere kvinder på medlemslisten? Linda samler kvinderne for at finde ud af hvordan det skal håndteres. Ildsjæle skal bære projektet. Kan vi lære af hvad Svendborg MTB har gjort? Idé kunne være flyer i byens cykelbutikker som kunne udleveres til kvinder der køber en racercykel.
  • Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.
   Hvordan tager vi bedst imod kommende medlemmer. Skal vi have fundet ildsjæle til at sikre den bedste indflyvning. Forslag er ’kampagneuge’ for nye medlemmer, som skal understøttes af ildsjæle og opslag i ugeavisen. Det skal løftes i fælles folk, og det kræver indsats fra alle.
   Tænk over hvor I kan hjælpe til generalforsamling 2021!
   Bestyrelsen fik til opgave, at finde ud af hvordan vi får flere til træning, måske via et spørgeskema.
   Et frø er sået i forhold til hvad vi gør – og gør i fællesskab.
  • Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne
   Indkøb af hometrainere til medlemmer som ikke selv har mulighed for at købe (bestyrelsen vil drøfte dette).

   

  Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

   

  Bestyrelsens konstituering:

  Bo Tønnesen, formand

  Linda Navne Frederiksen, næstformand

  Jesper Beese, kasserer

  Jesper Isaksen, løbsansvarlig

  Henrik Linaa, sekretær

  Thomas Ishøj, suppleant

   

  Generalforsamling 2021_1  Generalforsamling 2021_2  Generalforsamling 2021_3

  Generalforsamling 2021_4  Generalforsamling 2021_5  Generalforsamling 2021_6  Generalforsamling 2021_7

   

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 19.02.2020

Referent: Henrik Linaa

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen. Finn Egeholm og Linda Navne Frederiksen er på valg. Linda er villig til at genopstille.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Valgt i 2019 var Mogens Dyhr og Benny Hansen.
 10. Bemanding af udvalg. Tactic Cup-udvalg, opstartsudvalg, køreudvalg, klubmesterskabsudvalg, klubtursudvalg(2021-tur), klubfestudvalg, tøjudvalg.
 11. Eventuelt
  1. Drøftelse af træningstider
  2. Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne
  3. Drøftelse af reklamer eller ej på næste års klubsæt, herunder sponsorer
  4. Drøftelse af klublokale, herunder eventuelt nedsættelse af udvalg
  5. Orientering om Team Taasinges løbsafholdelse i Tactic Cup den 11. august 2020

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2019.

 

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dagsorden gennemgået. Ingen yderligere punkter.

2. Formandens beretning

Temaer fra året der gik i Team Taasinge, herunder træning i dagligdagen og kørsel i private grupper, udfordringer fra sæsonen 2019, hvad god klubånd er samt årets aktiviteter. Tak til Kim Barren (blomsterpige) og René Caspersen (fotograf samt vedligehold af hjemmeside). Tanker omkring 2020.

Formandens beretning kan ses via dette link.
Flyer om aktiviteter kan ses her.

Beretningen tages til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse

Årets resultat er på kr. 108.107, 81. Formuen er pr. 31/12 – 2019 på knapt kr. 414.000 (ekskl. hensættelser på i alt kr. 40.043).
Regnskabet enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget

Budget giver mulighed for øgede aktiviteter, herunder mere tilskud til løb. Der er budgetteret med overskud på kr. 54.000. Budget godkendt.

7. Valg til bestyrelsen.

Linda Navne Frederiksen og Finn Egeholm er på valg. Finn ønskede ikke genvalg.
Jesper Beese vælges til bestyrelsen efter at have været suppleant. Linda genvælges.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.

Thomas Ishøj vælges som suppleant

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisorsuppleant.

10. Bemanding af udvalg.

Tactic Cup-udvalg
Arne Andersen

Opstartsudvalg
Per Hybel og Asger Navne Sørensen

Køreudvalg
Finn Hansen, Arne Andersen og Lars Klinggaard

Klubmesterskabsudvalg
Claus Skipper og Iggy Franklin

Klubtursudvalg (2021-tur)
Thomas Ishøj

Klubfestudvalg
Mette Uth, Kenneth Skovsbo og Henrik Linaa

Tøjudvalg
Sune Milling, John Christensen og Brian Poulsen

11. Eventuelt

 1. Drøftelse af træningstider.
  Jesper Isaksen fortalte historikken omkring træningstider.
  Der kommer vejledende afstemning i forhold til køretid via facebook.
 2. Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Følgende blev nævnt:
  Øget tilskud til klubtøj.
  Tilskud til andre arrangementer, andre løb, ture.
  Hjemmetræner (til dem der ikke har muligheden hjemme) i forbindelse med klublokale.
  Goder til bestyrelsen.
  Team Taasinge alm. profiltøj.
  Tilskud til andet udstyr, hjelme, sko.
  Arrangement af nyt holdløb, hvor andre klubber inviteres.
  Det der vælges at bruge penge på, skal gavne flest mulige.
 3. Drøftelse af reklamer eller ej på næste års klubsæt, herunder sponsorer. Følgende blev nævnt:
  ’Rent’ sæt, kun reklamer på vesten.
  Forslag om mindre beløb fra sponsorer, hvor det nuværende 3 års beløb fordeles på 4 år. Sponsorers logo i samme farve for at undgå det spraglede
 4. Drøftelse af klublokale, herunder eventuelt nedsættelse af udvalg. Følgende blev nævnt:
  Svært at have klublokale for en cykelklub.
  Mulighed som opbevaringsrum for klubbens materialer. Fast ’eftertræningsmøde’, måske hver 3 uge.
  Der nedsættes ikke udvalg.
 5. Orientering om Team Taasinges løbsafholdelse i Tactic Cup den 11. august 2020.
  Opfordring fra Arne til at melde sig til Tactic Cup – muligheder for alle niveauer.
  Mere fokus på, at deltagere tænker over sikkerhed, med mulighed for diskvalificering ved brud på køreregler.
  Linda og Benny Hansen bliver vores tovholdere på arrangementet
  Ved tilmelding, skal man kunne stille med hjælper.
  Andre lokale sportsklubber kunne spørges om mulighed for hjælperassistance.
 6. Information.
  Klubaften 11. marts i Tåsingehallen med Trine Schmidt og Casper Folsach – begge OL – deltagere.
  Tøjaften hos Hardis onsdag d. 1. april
  Reminder omkring OK kort – vores sponsorat hos dem.
  Opslag på facebook omkring SEF – support Energi.

Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

Bestyrelsens konstituering:

Bo Tønnesen, formand
Linda Navne Frederiksen, næstformand
Jesper Beese, kasserer
Jesper Isaksen, løbsansvarlig
Henrik Linaa, sekretær
Thomas Ishøj, suppleant

Klubtøjsudvalg suppleres af Henrik Linaa og Claus Møller i forhold til bearbejdning af sponsorer.
Thomas Ishøj bliver kontaktperson for køreudvalget

Referat godkendt af dirigent Kim Barren

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 06.02.2019

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2018.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Godkendelse af budget.
7. Valg til bestyrelsen. Bo, Jesper og Erik er på valg. Erik modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Bemanding af udvalg.
11. Eventuelt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2018

1. Valg af dirigent
Mogens Dyhr vælges og konstaterer at generalforsamling er lovlig varslet. Dagsorden gennemgås og der er ikke yderligere punkter.

2. Formandens beretning
Temaer er året der gik, herunder om en magiker der løste konflikt ved afholdelse af vores afdeling af Magic Sport Cup, tossede trafikanter og afgående bestyrelsesmedlem.
Formandens beretning kan ses via dette link.

3. Regnskab 2018
Finn Egholm gennemgår regnskabet der på trods af nyt tøj viser et pænt overskud på godt 16.000 kr. Vi er en velhavende forening med en formue på 305.000.
Klubben giver fortsat tilskud til tøj. Regnskabet godkendes uden kritiske kommentarer.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, 400 kr, på trods af at vi er velstående. Forslaget vedtages.

6. Godkendelse af budget
Der fremlægges budget med væsentlig øget aktivitet, men alligevel budgeret overskud på 43.000.
Det skyldes dels den store sponsorindtægt og mindre udgift til tøj. Kort debat herom.

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Erik Holm er på valg. Bo og Jesper er villig til at genopstille. Erik ønsker ikke genvalg.
Henrik Linaa vælgen ind i bestyrelsen i stedet for Erik. Bo og Jesper genvælges.

8. Valg af suppleant
Jesper Beese vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Benny Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Bestyrtelsen har inden generalforsamling fået accept fra medlemmer til bemanding af diverse udvalg.

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo vil gerne afløses som Magic Sport Cup kontakt. Arne Andersen vil gerne indgå i samarbejdet.

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Arne Andersen
Jan Olsen

Klubmesterskabeudvalg:
Claus Skipper
Iggy Franklin

Klubtursudvalg (til tur i 2020):
Thomas Ishøj (som selv supplerer udvalget med yderligere personer)

Klubfest udvalg:
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa
Der er allerede sendt invitation ud til d. 9/11-19

11. Eventuelt
Drøftelse af klubmesterskab: Skipper fremlægger oplæg til mesterskab over 3 løb. Der er debat om dato, køredage, evt hjælpere/sikkerhed.
Gerne forsøg aktivering af medlemmer som hjælpere. Skipper og Iggy vil arbejde videre ud fra inputs som kommer ind.

Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Forslag om at grupper kan tilmelde sig løb og få tilskud, hvor mange skal der til for at få tilskud (forslag min 3). De skal være offentlig annonceret på hjemmesiden så alle kan melde til, dvs det er en klubtur. Debat om evt. støtte til løb i udlandet. Synlighed giver også profilering for sponsorer og kan være med til at understøtte hvervning af fremtidige sponsorer

Drøftelse af klublokale herunder evt nedsættelse af udvalg. Drøftelse af opstart og afslutning af træning fra SG. Især afslutning af ture kunne være givende.

Manolo Garcia fra SCC fortæller om tirsdagsløb der er åbne for alle. I juni også løb på Golfbakken (12 omgange) Der kommer invitation. Det er god løbstræning og sjovt. Der er varm anbefaling fra dem der har prøvet.

Jørgen fortæller om tur fra sclerose foreningen. Der udgår ikke mindre end 8 hold fra Sydfyn. Nedenfor link med info og tilmelding. Alle penge går til støtte til Sclerose foreningen – MS Challenge

Jan O. fortæller om mulighed for licensløb. Licensløb kan mest fordelagtigt opnås via medlemskab af SCC. Opfordrer til at prøve det af.

Jan O. reklamerer for vintertræningen tirsdage og torsdage. 16.10 fra Solo.

Finn E. slår på at der stadig er plads til motionister og ligeledes at vi er er flere klubber lokalt som ikke er modstandere, men kan mødes alle steder i god stemning og støtte.

Generalforsamlingen lukkes af Mogens Dyhr med tak for fremmøde og god ro og orden.

Referatet er godkendt af dirigenten.

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 21.02.2018

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2017
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 bliver 400 kr.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen for en 2 årig periode. Finn Egeholm og Mette Uth er på valg.
Mette Uth ønsker ikke genvalg
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 1-årig periode (Lene Ørskov er suppleant)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (Mogens Dyhr er revisor og Hans Ole Olsen er revisorsuppleant)
10. Bemanding af diverse udvalg
– Opstartsudvalg
– Køreudvalg
– Klubtursudvalg
– Magic Sport Cup udvalg
– Klubmesterskabsudvalg
– Festudvalg
– Sponsoraktivitetsudvalg?
– Andet?
11. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2017

1. Valg af dirigent
Kim Barren blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Formandens beretning kan ses via dette link.

Aktiviteter berettes på alle fronter, mangfoldigheden i klubben hvad angår motionsniveau og ønsker.
TT er med i DGI, der er uddannet kørekaptajner.
Køreudvalget bør arbejde videre med sikkerhed.
Stor ros til de frivillige der har gjort stort arbejde: tøj og sponser udvalg, klubmesterskab og fest.
Aktiviteter i kronologisk rækkefælge ridses op.
Den nye hjemmeside præsenteres og det opfordres at sende beskrivelser og billeder ind. René har meldt sig som webredaktør.
Beretning vedtages.

3. Regnskab 2017
Finn aflægger regnskab. Der er overskud på kr. 80.000,-
Regnskab vedtages.

4. Fastsættelse af kontingent
Der vedtages uændret kontingent på kr. 400,-

5. Budget 2018
Budget fremlægges af Finn.
Pga. nyt klubtøj bl.a., forventes intet overskud.
Der er 110 der har bestilt klubtøj.
Der er budgetteret med uændret medlemstal.
De kommende år forventes igen overskud grundet gode sponsoraftaler.

Der er dialog omkring hvad vi skal have i kassebeholdning og om vi skal støtte arrangementer yderligere.
Der er en usikkerhed på udgifter hvis 50 medlemmer mere skal have tøj.

Der foreslås, at bestyrelsen kommer med oplæg til næste generalforsamling, om visioner for hvordan vi arbejder med klubbens kapital.

Budgettet vedtages.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen
Mette Uth ønsker ikke genvalg. Linda Navne Frederiksen vælges i stedet.
Finn Egeholm genvælges.

8. Valg af suppleant
Mette Uth vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Lars Bagge-Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Lars Bagge-Hansen
Arne Andersen
En kandidat fra de hurtige drenge kunne være ønskelig.

Klubtursudvalg (til tur i 2019):
Der er ikke den store tilslutning til årets (2018) tur, det diskuteres om vi skal tilstræbe årlig tur.
Der er ingen der melder sig til udvalget så der ser ikke ud til at blive klubtur i 2019.
Efter generalforsamlingen har følgende (heldigvis) meldt sig til udvalget:
Thomas Ishøj
Stefan Madsen
Jim Rasmussen

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo
Iggy Franklin
Erik Holm
Erik reklamarer for maj, hvor TT står for 2. afdeling

Klubmesterskabsudvalg:
Brian Christensen
Lars Bagge-Hansen
Kenn Frederiksen

Klubfest udvalg:
Mette Uth
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa

Sponsor udvalg:
Tænkt som et kontaktudvalg til sponsorer – ingen melder sig

MTB:
MTB gruppen er godt kørende og ser ikke behov for udvalg

11. Eventuelt
Skipper: TT er medarrangør af Taasingeløbet og der er behov for hjælpere. Der kommer skriv rundt på mail.

Der er behov for flere sporbyggere. Se opslag på bl.a. Facebook.

Linda: Der bliver behov for hjælpere til Bissen d. 29/4. Der kommer mail.

Skovsbo: Foreslår at bestyrelsen arbejder aktivt på at få flere engageret, så man ikke skal sidde med dårlig samvittighed, over at man ikke melder sig.
Der foreslås at der reklameres via Facebook etc.

Barren: Klubturen til Ebeltoft d. 10-13/5.
22 har tilmeldt sig. Turen gennemføres.
Sidste tilmelding d. 27/2 hvor der kan tilmeldes via Facebook siden. Der kommer reminder på mail.

Jesper: Reklamer for SEF supportenergi. Klubben får penge for alle der tilmelder sig. Ca kr. 100,- pr. medlem. Ligeledes mulighed for virksomheder.
Tilmelding kan gøres via dette link: Supportenergi

 

Generalforsamlingen lukkes af Kim Barren med tak for fremmøde og god ro og orden.

 

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 22.02.2017

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2016
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 bliver 400 kr.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen
8. Valg af formand. Claus skipper er på valg, og modtager ikke genvalg. Punktet udgår,
hvis forslag til ændring af vedtægter under punkt 7 vedtages
9. Valg til bestyrelsen. Bjarke og Erik Holm er på valg. Erik Holm modtager genvalg.
10. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Lene Ørskov er suppleant)
11. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor og Jesper Isaksen er
revisor suppleant)
12. Bemanding af diverse udvalg
13. Evt.
De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2016

1. Valg af dirigent:
Kim Barren blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2016.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Regnskab er vedhæftet som bilag til dette
referat.

4. Fastsættelse af kontingent.
Med udgangspunkt i budgettet for 2017 blev kontingent for det kommende år fastsat til
400,- kr.

5. Budget 2017.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Budget er vedhæftet som bilag til dette
referat.

6. Behandling af indkomne forslag.
Hans Ole Olsen havde stillet modforslag til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Hans Oles forslag blev behandlet sideløbende med behandlingen af punkt 7.

7. Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev efter gennemgang og diskussion
enstemmigt vedtaget med følgende tilføjelse til § 6 stk. 1: ”Minimum tre medlemmer
vælges i ulige år og minimum to i lige år”.

8. Valg af formand.
Punktet udgik i henhold til de nye vedtægter.

9. Valg til bestyrelsen.
Erik Holm blev genvalgt.
Bo Tønnesen og Jesper Isaksen er nye medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Lene Ørskov blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Hans Ole Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

12. Bemanding af diverse udvalg.
Sponsor- og tøjudvalg:
Claus Beck Larsen
Iggy Franklin
Kenneth Skovsbo
Claus Møller

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Claus Skipper

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Lars Klinggaard
Lars Bagge-Hansen

Klubmesterskabsudvalg:
Lars Klinggaard
Søren Egelund

Festudvalg:
Mette Uth
Henrik Linaa
Kenneth Skovsbo

Magic Sport Cup udvalg:
Erik Holm
Kenneth Skovsbo
Iggy Franklin

Klubturs udvalg:
Stefan Madsen
Linda Navne Frederiksen
Kim Barren

Hjemmeside / facebookudvalg:
Mette Uth
Kim Barren

13. Eventuelt.
– Linda ønskede hjælpere til MTB-løb Bissen.
– Claus Beck Larsen foreslog mere fleksible træningstider. Det ligger i køreudvalget.
– Mikael Mose foreslog en rundspørge blandt medlemmerne med henblik på at
klarlægge, hvorfor der ikke kommer flere til træning.

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 24.02.2016

Referent: Bjarke Romby Nielsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2015
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2016 bliver 400 kr.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af formand. Claus er på valg (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn Egeholm & Thomas Flindt er på valg (Finn
modtager genvalg)
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Torben Madsen er suppleant, modtager ikke genvalg)
10. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor)
11. Klubmesterskab 2016. Mesterskabsudvalg
12. TT’s sæson opstart søndag d. 20. marts 2016. Hjælp søges
13. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2015

1. Valg af dirigent:
Svend Flindt blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2015.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Regnskab og budget er vedhæftet som bilag til dette referat.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet tre forslag, som alle er sendt ud til medlemmerne inden generalforsamlingen, hvorfor de ikke vil blive gengivet her.
Diskussionen omkring de indkomne forslag kom meget til at dreje sig om antallet af hold og organiseringen af både hold og ruter, således at sikkerhed og medlemmernes behov for tempo, træningsintensitet og -varighed kunne tilgodeses.
Følgende udtalelse blev vedtaget:
”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nedsætte et køreudvalg med minimum fem medlemmer, der melder forslag tilbage til bestyrelsen senest i forbindelse med sæsonopstart 20. marts 2016”.
Medlemmer: Kim Barren, Lars Bagge-Hansen, Lars Klinggaard, Thomas Duvander og Jesper Isaksen.

Såfremt anbefalingerne fra udvalget indeholder forslag om uddannelse af holdkaptajner i f.eks. DGI-regi, vil bestyrelsen senere udsende mail til alle medlemmer med opfordring til, at folk, der er interesserede i denne uddannelse, melder sig. Hans Ole Olsen kunne i den forbindelse oplyse, at medlemskab af DGI koster 500,- kr. + 5,- kr. pr. medlem om året. Jeg er ikke sikker på, om de 500,- kr. også skulle betales årligt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Med udgangspunkt i ”det sikre” budget for 2016 blev kontingent for det kommende år fastsat til 400,- kr.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde følgende forslag:
– Afholdelse af 10-års jubilæumsfest i forbindelse med klubmesterskabet. Forslaget blev vedtaget
– Ændring af vedtægterne på næste generalforsamling, således at vedtægterne afspejler medlemmernes antal og interesser. Ændringsforslag fra medlemmerne modtages med tak.

7. Valg af formand.
Claus blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Finn blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Mette Uth som nyt medlem af bestyrelsen. Mette blev valgt.

9. Valg af 1. suppleant.
Lene Ørskov blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Jesper Isaksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Klubmesterskab 2016. Mesterskabsudvalg.
Mette Uth og Lars Klinggaard har meldt sig til at arrangere klubmesterskabet 2016.
Datoen er allerede fastlagt til lørdag d. 3. september, hvor der efterfølgende vil blive afholdt 10-års jubilæumsfest. Alle medlemmer naturligvis er inviteret til festen, også dem der ikke kører klubmesterskab.

12. Sæsonstart 2016.
Sæsonstart søndag d. 20. marts.
Claus har på forhånd bestilt arenaen og tilhørende køkken. Men det forpligter ikke opstartsudvalget, der i år består af Per Hybel og Preben Quorp.

13. Eventuelt.
Team Taasinge skal igen i år arrangere et løb i det, der nu hedder Magic Sports Cup.
Linda Navne Frederiksen, Lars Bagge-Hansen og Erik Holm arrangerer.

Sæsonafslutning 29. oktober.2016. Sæt kryds i kalenderen.

Linda orienterede om, at cykelløbet Bissen afvikles 22. april. Der vil blive udsendt en mail med ønske om hjælpere.

Bimmer spurgte:
– Om tøjkollektionen eventuelt kunne suppleres med noget egentligt mountainbiketøj.
– Om bestyrelsen havde overvejet at lade klubben give tilskud til medlemskab af Skovhuggeren. Det har bestyrelsen overvejet og besluttet, at det vil klubben ikke.
– Om bestyrelsen eventuelt ville give tilskud til træningslejr (i år i Harzen). Der vil ikke i år blive givet tilskud til træningslejr, da noget sådant ikke er meldt ud på forhånd.

Morten Eeg orienterede om Skovhuggeren. Årligt kontingent 500,- kr. 400,- kr. pr. person, hvis der sker kollektiv indmeldelse af min. 25 personer.
Bestyrelsen udsender orienteringsskrivelse omkring ovenstående til alle medlemmer, når en sådan modtages fra Morten.
Der blev foreslået tilskud til mountainbikeløb.
Bestyrelsen har endnu ikke vedtaget, hvilke løb der vil blive givet tilskud til i 2016.
MTB-løb vil blive taget med i overvejelserne.

Benny Hansen tilbød at stå for skiltning til vores klubmesterskab, og eventuelt også til vores afdeling af Magic Sports Cup.
Mette Uth fra klubmesterskabsudvalget og Erik Holm fra Magic Sports Cup-udvalget har fået Bennys kontaktoplysninger

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 11.02.2014

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2013

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2014 bliver 300 kr.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn & Thomas er på valg (begge modtager genvalg)

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.  (Torben Madsen er suppleant)

9. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor).

10. Klubmesterskab 2014. Mesterskabsudvalg

11. TT’s sæson opstart d. 16/3-2014. Hjælp søges

12. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2013

1. Valg af dirigent:
Svend Flindt blev valgt og kunne endnu en gang konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2013.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Vi har masser af penge. Overskud i 2013 31.680,88. Samlet egenkapital 68.973,49.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet ét forslag:

Forslag fra Carsten Dreyer:
En af de to hverdagstræninger lægges klokken 16:30. Lørdagstræning med start kl. 9:00 – 9:30.

Efter en kort diskussion vedtog generalforsamlingen uden afstemning, at træningstiderne fra 2013 fastholdes.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastsættes for det kommende år til 300 kr. pr. år.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde i år ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Både Finn og Thomas blev genvalgt.

8. Valg af 1. suppleant.
Torben Madsen blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Jesper Isaksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Klubmesterskab 2014.
Mesterskabsudvalg.
Hans Henrik Nimb, Kim Barren og Lars Klinggaard har meldt sig til at arrangere klubmesterskabet 2014.

11. Sæsonstart 2014.
Preben Quorp og Kim Barren er valgt til hurtigt arbejdende sæsonstartudvalg. Og klappet.

12. Eventuelt.
Team Taasinge har fået lov til at deltage i Webike Cup.

Erik Holm er klubbens løbsansvarlige og udsender mail med nærmere oplysninger inden så længe. Rygter vil vide, at denne mail evt. bliver suppleret med en insider-beretning fra et af vores medlemmer, der tidligere har deltaget i løbene.

Cuppen består af seks løb hen over sæsonen, fem linjeløb og et holdløb.

Der er fem klasser fra ekstremt hurtig til moderat samt en kvindeklasse, så alle skulle kunne være med. Det er klubben, der suverænt bestemmer, hvilken klasse den enkelte skal køre i.

Tilmeldingsfrist er 11. april og første løb er 29. april.

Løbene køres om tirsdagen rundt omkring på Fyn, linjeløbene klokken 18:00, holdløbet klokken 15:30. Jeg hørte desværre ikke, hvor langt man skulle køre.

Der blev spurgt, om det er noget klubben vil støtte økonomisk. Det vil bestyrelsen tage stilling til ved førstkommende møde.

Bestyrelsen vil også snarest tage stilling til, hvilke løb der skal støttes i 2014. Rands Fjord blev foreslået som evt. erstatning for Ærø rundt.

På fremragende initiativ og suverænt benarbejde fra Kim Barren indstiller Team Taasinge sig selv til Svendborg Kommunes pris som årets forening indenfor idrætten.

Tilsvarende indstiller klubben sin mangeårige formand og ukuelige drivkraft til prisen som årets leder.

Med en eventuel udnævnelse i en af de to kategorier følger en statuette – ikke en statue på torvet! – samt 5.000 kr.

Sponsorudvalg: Formanden, Claus Møller, Claus Beck Larsen, Thomas Duvander samt Thomas Feder påtog sig den særdeles nyttige opgave at skaffe sponsorer for perioden 2015 – 2017.