Indlæg

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 19.02.2020

Referent: Henrik Linaa

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen. Finn Egeholm og Linda Navne Frederiksen er på valg. Linda er villig til at genopstille.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Valgt i 2019 var Mogens Dyhr og Benny Hansen.
 10. Bemanding af udvalg. Tactic Cup-udvalg, opstartsudvalg, køreudvalg, klubmesterskabsudvalg, klubtursudvalg(2021-tur), klubfestudvalg, tøjudvalg.
 11. Eventuelt
  1. Drøftelse af træningstider
  2. Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne
  3. Drøftelse af reklamer eller ej på næste års klubsæt, herunder sponsorer
  4. Drøftelse af klublokale, herunder eventuelt nedsættelse af udvalg
  5. Orientering om Team Taasinges løbsafholdelse i Tactic Cup den 11. august 2020

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2019.

 

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dagsorden gennemgået. Ingen yderligere punkter.

2. Formandens beretning

Temaer fra året der gik i Team Taasinge, herunder træning i dagligdagen og kørsel i private grupper, udfordringer fra sæsonen 2019, hvad god klubånd er samt årets aktiviteter. Tak til Kim Barren (blomsterpige) og René Caspersen (fotograf samt vedligehold af hjemmeside). Tanker omkring 2020.

Formandens beretning kan ses via dette link.
Flyer om aktiviteter kan ses her.

Beretningen tages til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse

Årets resultat er på kr. 108.107, 81. Formuen er pr. 31/12 – 2019 på knapt kr. 414.000 (ekskl. hensættelser på i alt kr. 40.043).
Regnskabet enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget

Budget giver mulighed for øgede aktiviteter, herunder mere tilskud til løb. Der er budgetteret med overskud på kr. 54.000. Budget godkendt.

7. Valg til bestyrelsen.

Linda Navne Frederiksen og Finn Egeholm er på valg. Finn ønskede ikke genvalg.
Jesper Beese vælges til bestyrelsen efter at have været suppleant. Linda genvælges.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.

Thomas Ishøj vælges som suppleant

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisorsuppleant.

10. Bemanding af udvalg.

Tactic Cup-udvalg
Arne Andersen

Opstartsudvalg
Per Hybel og Asger Navne Sørensen

Køreudvalg
Finn Hansen, Arne Andersen og Lars Klinggaard

Klubmesterskabsudvalg
Claus Skipper og Iggy Franklin

Klubtursudvalg (2021-tur)
Thomas Ishøj

Klubfestudvalg
Mette Uth, Kenneth Skovsbo og Henrik Linaa

Tøjudvalg
Sune Milling, John Christensen og Brian Poulsen

11. Eventuelt

 1. Drøftelse af træningstider.
  Jesper Isaksen fortalte historikken omkring træningstider.
  Der kommer vejledende afstemning i forhold til køretid via facebook.
 2. Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Følgende blev nævnt:
  Øget tilskud til klubtøj.
  Tilskud til andre arrangementer, andre løb, ture.
  Hjemmetræner (til dem der ikke har muligheden hjemme) i forbindelse med klublokale.
  Goder til bestyrelsen.
  Team Taasinge alm. profiltøj.
  Tilskud til andet udstyr, hjelme, sko.
  Arrangement af nyt holdløb, hvor andre klubber inviteres.
  Det der vælges at bruge penge på, skal gavne flest mulige.
 3. Drøftelse af reklamer eller ej på næste års klubsæt, herunder sponsorer. Følgende blev nævnt:
  ’Rent’ sæt, kun reklamer på vesten.
  Forslag om mindre beløb fra sponsorer, hvor det nuværende 3 års beløb fordeles på 4 år. Sponsorers logo i samme farve for at undgå det spraglede
 4. Drøftelse af klublokale, herunder eventuelt nedsættelse af udvalg. Følgende blev nævnt:
  Svært at have klublokale for en cykelklub.
  Mulighed som opbevaringsrum for klubbens materialer. Fast ’eftertræningsmøde’, måske hver 3 uge.
  Der nedsættes ikke udvalg.
 5. Orientering om Team Taasinges løbsafholdelse i Tactic Cup den 11. august 2020.
  Opfordring fra Arne til at melde sig til Tactic Cup – muligheder for alle niveauer.
  Mere fokus på, at deltagere tænker over sikkerhed, med mulighed for diskvalificering ved brud på køreregler.
  Linda og Benny Hansen bliver vores tovholdere på arrangementet
  Ved tilmelding, skal man kunne stille med hjælper.
  Andre lokale sportsklubber kunne spørges om mulighed for hjælperassistance.
 6. Information.
  Klubaften 11. marts i Tåsingehallen med Trine Schmidt og Casper Folsach – begge OL – deltagere.
  Tøjaften hos Hardis onsdag d. 1. april
  Reminder omkring OK kort – vores sponsorat hos dem.
  Opslag på facebook omkring SEF – support Energi.

Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

Bestyrelsens konstituering:

Bo Tønnesen, formand
Linda Navne Frederiksen, næstformand
Jesper Beese, kasserer
Jesper Isaksen, løbsansvarlig
Henrik Linaa, sekretær
Thomas Ishøj, suppleant

Klubtøjsudvalg suppleres af Henrik Linaa og Claus Møller i forhold til bearbejdning af sponsorer.
Thomas Ishøj bliver kontaktperson for køreudvalget

Referat godkendt af dirigent Kim Barren

Årsberetning for sæsonen 2019

Formandens beretning for 2019

Generalforsamling 19. februar 2020

Beretningen tager et blik hen over årets begivenheder, men begynder med det helt jordnære, hvordan vi mødes til træning i dagligdagen. Jeg kommer til at gå lidt i detaljer, for det synes jeg situationen kræver. MEN jeg lover ikke at hænge nogen ud.

Emner:
– Træning i dagligdagen og kørsel i private grupper

– Jeg vil godt begynde med, at det overordnet set er min og bestyrelsens holdning, at folk må køre for sig selv eller i grupper som de lyster, uden at det opfattes som illoyalt overfor klubben – men at det skal gøres med god stil og ordentlighed.

– Vores navn Team Taasinge viser at klubben oprindeligt kommer fra en ø, og det er set før, at ø-samfund håndterer udviklingen på deres helt egen måde og kan være reserverede over for nye beboere. På samme måde kunne nogen måske tro, at kun cykelryttere der har boet på Tåsinge i mindst én generation, helst to, kan komme i betragtning som medlemmer af klubben.

Men det er forkert, Team Taasinge modtager ryttere fra andre klubber med åbne arme, uanset om det er fra Langeland eller Fyn, det er jeg selv et eksempel på. Jeg var i mange år kun medlem af SCC og derefter af både SCC og TT, og kørte i begge klubber, uden at der var én eneste i TT der havde ondt af det.

Det er for mig og se en del af Team Taasinges dna, at der er højt til loftet, der har altid været plads til landevejsryttere og mountainbikere, elitemotionister og søndagscyklister, høj og lav, tyk og tynd, ung og gammel, og det er en rummelighed vi skal hæge om og være stolte af.

Det har været fremme, som nogen af jer måske har bemærket, at der bliver kørt i private grupper, ved siden af klubbens officielle træninger. Jeg er selv medlem af flere grupper, og ved der findes mange andre grupper, nogle arrangeret på Messenger, andre i SMS-grupper, nogle skriver sammen pr. mail, og der er sikkert også nogen der ringer sammen og har en telefonkæde, eller bare aftaler turene på cyklen.

Den kultur har klubben ingen ønske om at blande sig i – der er plads i klubben til at køre med hvem man vil, på kryds og tværs. Det kan være man ikke kan træne på klubbens officielle træningstidspunkter, eller vejret spiller ind, eller man kører en privat tur hvor man af den ene eller anden gode grund ikke ønsker at invitere ”offentligheden” i Team Taasinge med.

Det der så ikke er i orden er, hvis man arrangerer private ture med det formål at holde bestemte personer ude fra gruppen, det vil være i strid med den rummelighed og ordentlighed jeg talte om før. Jeg ved, at nogen har følt det er det der er foregået i Team Taasinge, men det er overhovedet ikke sådan jeg selv har oplevet det, så havde jeg ikke deltaget.. men jeg synes at når nogen kan føle det sådan er det selvfølgelig rigtig trist.

Bestyrelsen vil ikke være betjent og dømme hvem der må køre med hvem og hvornår, på samme måde som bestyrelsen heller ikke er betjent over for medlemmer der ikke kører i klubtøj til klubtræninger, men det er altid velkomment at arrangøren annoncerer turen på Facebook, så andre har mulighed for at køre med, men det er op til folk selv.

Bestyrelsen synes heller ikke det er i orden, at private ture lægges på samme tid som klubbens officielle træninger – heller ikke forskudt med et kvarter, det vil også være dårlig stil.

Noget andet der ikke er i orden, er når et medlem laver et opslag på FB med en fælles tur, og der så samtidig er arrangeret en tur i en privat gruppe. Der er det rigtige at tage kontakt til ham der har lavet opslaget, så der er rene linjer.

Så kommer vi til

– Personkommentarer på Facebook
I 2019 har der et par gange været formuleringer på FB, som har overskredet grænsen. Allerede i marts var undertegnede ude med en løftet pegefinger og en opfordring til at holde på sine heste, før man sætter sig til tasterne med sine udgydelser, også selvom det ”bare” handler om en tvetydig smiley. Der blev sagt herfra, at det skrevne ord slår meget hårdere end det sagte, og det skrevne kan misforstås SÅ NEMT!

I juli måtte jeg indskærpe, at FB ikke skal bruges til at hænge enkeltpersoner ud.

Sidst på året var den så gal igen, hvor det endte med, at vi fra bestyrelsen fjernede opslagene med personkommentarer.

Så her kommer nogle regler om god skik på FB – Jeg synes det er lidt det samme som når man selv synes man er pissesjov på andres bekostning, skriv det ikke, medmindre du er 100 % sikker på, at den det går ud over også synes det er sjovt, og ikke over stregen. Og hvornår er man sikker på det, ja det må I selv regne ud..

Men tænk dig om når du skriver på FB. Det er ikke god skik at komme med negative personkommentarer, heller ikke indirekte. Selv om man er presset eller utilfreds med andre, så skriv det ikke eller skriv det personneutralt. Hvis der er nogen som
ikke overholder spillereglerne for klubben, så hjælp klubben og tag det med folk direkte, i stedet for at hænge dem ud på FB’s gabestok. Hvis man mener det er så alvorligt at bestyrelsen skal inddrages, så skriv til en fra bestyrelsen, og ikke på FB.

Bestyrelsen har belært af erfaringerne valgt fremover at skride ind over upassende og destruktive indlæg, og fjerne dem fra FB, de gør ikke noget godt for klubben, så må man gå et andet sted hen.

Som også tidligere skrevet er Team Taasinges FB-side egnet til meddelelser om ture, trænings fif, begivenheder, billeder, tur beskrivelser og andet cykelrelateret stof.

– Andre udfordringer i 2019

 • Færdselssikkerhed

– Det er en evig udfordring at sikre kørselsdisciplin, både af hensyn til færdselssikkerheden, men også for at bekæmpe vejvrede, der ophobes hos andre trafikanter. Bedste middel mod det er at køre ordentligt på vejene, og kommunikere med andre trafikanter, med smil, vink og tydelig accept at de har lige så meget ret til at være her som os.

– Den disciplinering, der er nødvendig sker på landevejen, hvor vi hjælper hinanden ved at blande os i hinandens kørestil, og ved at bevare en god tone, også når folk kommer til at dumme sig. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Arne Andersen, Jan O og Jesper Isaksen fra køreudvalget, for det er en svær udfordring køreudvalget er oppe imod, folk er deres egne, og tager ikke så gerne imod ordrer ”oppefra”. Men jeg tænker at køreudvalget er et vigtigt udvalg.

– Et eksempel på manglende færdselssikkerhed var her i sommer en gang, hvor vi kørte en større flok i stærk sidevind. Gruppen fyldte alt for meget, fordi alle i gruppen skulle sidde på viften, alle skulle jo have læ.
Jeg så et program i fjernsynet den anden dag, der hed ”Ekstreme Jernbaner”. På nogen bjergstrækninger bruger man flere lokomotiver for at komme i mål, på samme måde med TT, vi er jo kendt som det gule tog, vi skal da også bare bruge flere lokomotiver! Det vil sige at en eller flere ryttere på viften tager ansvar og laver en ny vifte bag den første – så ligger der to eller tre vifter efter hinanden, uden at vi fylder mere end når vi kører to på række!

 • Styrt

– Der har været mange styrt i 2019, jeg har talt mindst 10, jeg er desværre bange for at det er en landsdækkende tendens, men det skal ikke afholde Team Taasinge fra at bekæmpe udviklingen. Det er ikke sådan at jeg tror der skal lig på bordet, men jeg kunne ønske mig en endnu større opmærksomhed i trafikken fra dig og mig.

Heldigvis har vi i 2019 haft en sød blomsterpige, der har taget sig tid til at besøge folk og trøste dem med en buket klubblomster, skylder vi ikke Kim Barren en stor tak for det?

For at kunne give folk den opmærksomhed er Kim selvfølgelig afhængig af at blive gjort bekendt med, at nogen er styrtet, og der sker flere styrt end selv altid energiske Barren kan overkomme. Derfor er klubbens blomsterpolitik, at der som udgangspunkt gives blomster, når folk kører i Team Taasinge klubtøj og styrtet sker i forbindelse med træning eller løb. Eller hvis de er medlemmer og kommer alvorligt til skade.

På forhånd undskyld for dem der bliver overset – det er ikke udtryk for ond vilje eller sjuskeri, men kun – som alt andet i denne klub – at vi har at gøre med frivilligt arbejde af personer der ikke har ubegrænsede ressourcer.

– Eksempler på god klubånd

 • Når vi mødes på cyklen eller til klubspinning er der altid en god stemning, folk smiler og er glade.
 • Man kommer ikke uden om FotoRené, der ofte har brugt sin tid på at tage billeder af klubbens medlemmer i aktion, når han ikke har cyklet selv. Og så vedligeholder René klubbens hjemmeside og kalender. Skylder vi ikke René en stor tak for det? Hjemmesiden er i øvrigt et fantastisk godt arbejdsredskab og en guldgrube af informationer.
 • Frank Karlsen og Sune Milling er forholdsvis nye medlemmer, der med deres spørgelyst har været gode eksempler, som vi andre faktisk godt kan lære lidt af..
 • Skipper og Iggy er eksempler på medlemmer der tager et initiativ og melder sig til at arrangere klubmesterskaber på en helt ny måde over 4 gange, for at skabe mere opbakning og større spænding om udfaldet, og det er de lykkedes rigtig godt med.
 • Fyn Rundt: En flok aftaler at følges ad, og gruppen oplever 11 punkteringer! Da vi nærmer os målstregen mener sindssyge Iggy, at jeg absolut skal frem og spurte, selvom jeg er mør efter 180 km i tvivlsomt vejr – han skriger ad mig at jeg skal tage hans baghjul op gennem feltet – men jeg var slet ikke kommet frem til målstregen med de forreste, hvis ikke Mie på toppen af en af de onde bakker midt i løbet, hvor jeg var blevet sat, kigger sig over skulderen og ser jeg sidder der, og kører mig så med sin vanvittige hvilepuls op til fronten igen..
 • Tactic Cup, hvor jeg er blevet overmatchet af sidevindskørsel, pludselig sidder bag en to meter høj rytter fra Team Taasinge, godt nok i det forkerte tøj der giver mig læ, indtil jeg er kommet mig igen..
 • Stor opbakning fra jer medlemmer til arrangementerne i klubben.

 

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar – marts:
Spinning i Solo Fitness, MTB i skoven og vinterracer på landevej.
– Specifikt i forhold til spinning vil jeg sige tak til Jesper Møller og Skipper for virkelig gode spinningstimer – det er både rigtig hyggeligt at være et helt hold fra TT sammen, men også meget udbytterigt træningsmæssigt – jeg kan stærkt anbefale klubspinningen til folk der ikke er med..
Foredrag med landstræner Anders Lund og Jens Kasler fra DCU i Bølgen på Svendborg Idrætscenter. Tak Linaa.

Februar:
Generalforsamling – tre medlemmer af bestyrelsen på valg. Erik Holm afløst af Henrik Linaa, Jesper Isaksen og Bo Tønnesen genvalgt.
(Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Isaksen som løbskoordinator, Henrik Linaa som sekretær, Finn Egeholm som kasserer, Linda Frederiksen som næstformand og Bo Tønnesen som formand.)

– Præsentation af bestyrelsen

Linda:
Booking af møder og forplejning, Cykelstativer, Udlån af Garmin kamera.

Linaa:
Eventmager og Sponsorer.

Jesper:
TACTIC Cup, Tilmelding til klubstøttede løb, Nye medlemmer, Køreudvalg, hele vinteren tilmelding af spinning.

Suppleant Jesper Beese:
Har været inviteret med til bestyrelsens møder og haft mange input.

Finn Egeholm:
Efter 10 år i bestyrelsen har Finn valgt at stoppe, og sikken et aftryk du har gjort i bestyrelsesarbejdet! En arbejdshest der stabilt og loyalt passer på pengene, men oven i det hvert eneste år også har sørget for bogføring, kontingentopkrævninger, fakturering til sponsorer, cykeltøj, medlemsregisteret, OK sponsoraftale – og alt det andet der hører sig med. Et KÆMPEARBEJDE!!

For mig står du som repræsentant for den ånd, jeg synes der præger vores klub. Du er et meget ordentligt menneske, og du er ydmyg på en sympatisk måde. Du har ikke travlt med at stå i rampelyset, men er omvendt heller ikke bleg for at tage ansvar når det er på sin plads – fx tager du gerne kaptajnrollen på dig når vi cykler, og så kan du pifte! Og det med at passe på pengene der er du jo heller ikke værre end at du forholdsvis let kan presses til at give en omgang mere, når folkestemningen kræver det!

I bestyrelsen har jeg oplevet dig som 100 % loyalt bestyrelsesmedlem, og jeg begræder dit farvel – men kan ikke bebrejde dig noget som helst, der er fuld opbakning herfra.

Du har altid været stærk på cyklen, og da du ovenikøbet har valgt at stoppe din erhvervsaktive karriere sammen med Aase her til sommer, så er der fare for at du kommer til at køre endnu stærkere – alder er jo som bekendt ingen hindring i vores sport.

Jeg har ladet mig fortælle, at da du startede i Team Taasinge mødte du altid op på din citybike med fladt styr – er det rigtigt? Ringer genkendelsens klokke? På det seneste synes jeg oftere at se dig på cykel med brede dæk og bredt styr, så måske er du ved at vende tilbage til udgangspunktet??

Nå Finn, spøg til side, du får her en gave – et gavekort for to til spisestedet Resume.

1000 tak Finn for din indsats for klubben!

 

Foredrag med Team Trek-Segafredo’s danske chefkok Kim Rokkjær i Bølgen på Svendborg Idrætscenter. Tak Barren.

Marts:
Forårsopstart søndag den 17. marts på landevejsracer. Sluttede af med mad i Taasingehallens cafeteria. Tak Per Hybel og Asger Sørensen, tak klub for mad.

April:
Stjernetramp.

Tactic Cup arrangeret af Midtfyns Cykelklub v/Goe Bakke i Ringe. TT havde så mange tilmeldt i Grp. 2 at nogle blev tvangsflyttet. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Arne og Skovsbo skal have tak for al jeres arbejde med Tactic Cup.

Første Afdeling af Team Taasinges klubmesterskab med mål ved Tvedskiltet. Stort fremmøde.

Maj:
Grejsdalsløbet i Vejle.

Bissen.

Tactic Cup i Jordløse/Håstrup, arrangeret af FSM.

Anden Afdeling af Team Taasinges klubmesterskab med mål ved Bøllemosen. Mindre fremmøde på grund af massivt regnvejr. Så lidt respekt er der efterhånden, at Skovsbo slog mig i spurten så let som at klø sig i nakken..

Træningslejr Harzen, en stor flok TT’ere afsted, tak for en fed tur til Thomas Ishøj og Jim Rasmussen.

Juni:
Carl Nielsen Touren.

Tactic Cup, arrangeret af LpDc ved Bøllemosegyden tæt på motorvejen ved Blommenslyst. Der er vist nogen der har vind i sejlene her i forsommeren, Skovsbo vinder i grp. 2!

August:
Ærø Rundt.

Fyen Rundt.

Tactic Cup, arrangeret af Gislev.

Hjerter Dame Touren.

Tactic Cup holdløb ved Refsvindinge, Nyborg arrangerer, men løbet afblæses på grund af alvorligt styrt, da SCC’s hold møder en traktor i et sving. Mie og Manolo kommer desværre begge til skade.

– Jeg opfordrer så mange som muligt til at tilmelde jer Tactic Cup, det er en let tilgængelig måde at komme ud og køre cykelløb med dine holdkammerater på samme niveau, og med – og mod – andre cykelklubber på Fyn.

September:
Tredje Afdeling af Team Taasinges Klubmesterskab, med mål på toppen af Egebjerg Bakke.

Fjerde Afdeling af Team Taasinges Klubmesterskab, bjergenkeltstart med mål på toppen af Bregninge Bakke. Samlet vinder af gruppe 3 blev Peter Sundberg, gruppe 2 David Nielsen og gruppe 1 fik jeg æren af.

Klubbens mester i 30 km enkeltstart i Fjordager blev Ulrik Rasmussen.

Tour de Kerteminde.

Oktober:
Alpetramp.

Klubspinning i Solo begynder.

November:
Afslutningsfest på Up Bar, tak til Henrik Linaa og Kenneth Skovsbo. Diverse priser uddelt.

December:
Indslag til spinning ”Vibe Cycling”.
Sjovt og anderledes at prøve, tak Linaa.

 

Tanker om 2020
– Det med pengene – det går ikke så godt..

 • Allerede på sidste års generalforsamling blev medlemmerne opfordret til at komme med forslag, men lige lidt har det hjulpet, vi bliver stadig rigere, og det er altså ikke en del af klubbens formål.
 • Vi skal nu i gang med arbejdet med nyt cykeltøj i Team Taasinge. Personligt er mit skab derhjemme ved at være fyldt op med cykeltøj, fordi jeg køber nyt hvert tredje år, selv om meget af tøjet ikke er slidt ned. Jeg har derfor forsigtigt spurgt i bestyrelsen, om vi ikke kunne bruge nogen af de mange penge på at få klubtøj uden sponsorfinansiering, og så til gengæld få tøj der ikke skal udskiftes hvert tredje år. En af udfordringerne ved det er at sponsorerne nok ikke vil spytte i kassen hvis de ikke kommer på tøjet. Men det drøfter vi under eventuelt..
 • Bestyrelsen konstituerer sig her efter generalforsamlingen, og der skal snarest tages stilling til hvilke løb, klubben støtter i 2020. Der er allerede besluttet at støtte Broløbet med 300,- kr. pr. deltager (Odense eller Århus) og
  50% af års-licens til Skovhuggeren. Det er ikke muligt at tilmelde via TT, så I skal hver enkelt tilmelde og betale. Tilskuddene ydes som refundering ved fremsendelse af kvittering til kassereren, og når kontingent for 2020 er betalt.
 • Jeg vil slutte af med at takke klubbens sponsorer og alle Jer medlemmer for Jeres indsats i klubben.

 

Og med de ord er formandens beretning slut..

’PARTYBREAKING NEWS’ – AFSLUTNINGSFEST 2019

Kære piger og drenge i Team Taasinge,

Cykelsæsonen er snart overstået, og det skal selvfølgelig fejre på behørig vis.

Derfor indbydes du til årets afslutningsfest, lørdag d. 9. november.

Afslutningsfesten afholdes igen i år på UP Bar (Crazy Daisy) i Frederiksgade og mødetidspunkt er kl. 19.00.

Fedtprocenten skal hæves, så der skal julesul på kroppen. Menuen leveres af Vindeby Slagteren og vil bestå af (ja, det er den gode gamle lækre kending):

Marineret sild m/karrysalat og æg
Kryddersild m/capers
Fiskefilet m/remoulade, citron og rejer
Æbleflæsk med flæsketerninger
Leverpostej m/bacon, champignon og rødbeder
Ribbensteg og medister m/rødkål
Røget laks m/peberrodssalat og asparges

Ris a´la mande med kirsebærsovs

Der serveres velkomstdrink i baren inden spisning.

Pris for denne udsøgte menu er kr. 240,- pr. pige/drenge.

Fra 19.00 – 23.00 har vi ’Team Taasinge-priser’ i baren.

Vi har udviklet og vil teste en ’lightudgave’ af det amerikanske lotteri, som sikrer, at alle uanset ’kl. 21.00 – tilstand’, kan overskue at være med 😊.

Der vil selvfølgelig også blive uddelt diverse priser for årets bedste præstationer og vi satser på at gentage “Året i billeder”.

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link.

Betaling skal ske til konto reg. nr. 9370 konto nr. 4562009278, med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29470431. Husk også navn på overførsel via MobilPay.

Når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn.

Allerede forhåndstilmeldte behøver selvfølgelig ikke tilmelde sig igen.

Tilmelding her

Seneste frist for tilmelding og betaling er søndag d. 3. november.

Er du nysgerrig, og vil se hvem der er meldt til – klik på nedenstående link (eller kopier til browser):

Se hvem der er forhåndstilmeldt

Yderligere information vil tilgå.

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.

Kom frisk, giv alt og gå mega træt hjem!

De bedste hilsner
Det festglade festudvalg – vi leverer!

Kenneth og Henrik

BREAKING NEWS KUN 2 MÅNEDER IGEN – AFSLUTNINGSFEST 2019

Så er der åbnet for forhåndstilmelding til dette års brag af en afslutningsfest.

Stedet bliver igen UPBar, dato og tid er 9. november (den havde alle formodentlig regnet ud) kl. 19.00.
Yderligere info, herunder pris for deltagelse, vil tilgå.

Konceptet bliver ‘business as usual’ og det er jo aldrig kedeligt i det gode selskab.

Forhåndstilmelding her

Se hvem der er forhåndstilmeldt

Vel mødt – Skovsbo og Linaa

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 06.02.2019

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2018.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Godkendelse af budget.
7. Valg til bestyrelsen. Bo, Jesper og Erik er på valg. Erik modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Bemanding af udvalg.
11. Eventuelt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2018

1. Valg af dirigent
Mogens Dyhr vælges og konstaterer at generalforsamling er lovlig varslet. Dagsorden gennemgås og der er ikke yderligere punkter.

2. Formandens beretning
Temaer er året der gik, herunder om en magiker der løste konflikt ved afholdelse af vores afdeling af Magic Sport Cup, tossede trafikanter og afgående bestyrelsesmedlem.
Formandens beretning kan ses via dette link.

3. Regnskab 2018
Finn Egholm gennemgår regnskabet der på trods af nyt tøj viser et pænt overskud på godt 16.000 kr. Vi er en velhavende forening med en formue på 305.000.
Klubben giver fortsat tilskud til tøj. Regnskabet godkendes uden kritiske kommentarer.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, 400 kr, på trods af at vi er velstående. Forslaget vedtages.

6. Godkendelse af budget
Der fremlægges budget med væsentlig øget aktivitet, men alligevel budgeret overskud på 43.000.
Det skyldes dels den store sponsorindtægt og mindre udgift til tøj. Kort debat herom.

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Erik Holm er på valg. Bo og Jesper er villig til at genopstille. Erik ønsker ikke genvalg.
Henrik Linaa vælgen ind i bestyrelsen i stedet for Erik. Bo og Jesper genvælges.

8. Valg af suppleant
Jesper Beese vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Benny Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Bestyrtelsen har inden generalforsamling fået accept fra medlemmer til bemanding af diverse udvalg.

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo vil gerne afløses som Magic Sport Cup kontakt. Arne Andersen vil gerne indgå i samarbejdet.

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Arne Andersen
Jan Olsen

Klubmesterskabeudvalg:
Claus Skipper
Iggy Franklin

Klubtursudvalg (til tur i 2020):
Thomas Ishøj (som selv supplerer udvalget med yderligere personer)

Klubfest udvalg:
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa
Der er allerede sendt invitation ud til d. 9/11-19

11. Eventuelt
Drøftelse af klubmesterskab: Skipper fremlægger oplæg til mesterskab over 3 løb. Der er debat om dato, køredage, evt hjælpere/sikkerhed.
Gerne forsøg aktivering af medlemmer som hjælpere. Skipper og Iggy vil arbejde videre ud fra inputs som kommer ind.

Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Forslag om at grupper kan tilmelde sig løb og få tilskud, hvor mange skal der til for at få tilskud (forslag min 3). De skal være offentlig annonceret på hjemmesiden så alle kan melde til, dvs det er en klubtur. Debat om evt. støtte til løb i udlandet. Synlighed giver også profilering for sponsorer og kan være med til at understøtte hvervning af fremtidige sponsorer

Drøftelse af klublokale herunder evt nedsættelse af udvalg. Drøftelse af opstart og afslutning af træning fra SG. Især afslutning af ture kunne være givende.

Manolo Garcia fra SCC fortæller om tirsdagsløb der er åbne for alle. I juni også løb på Golfbakken (12 omgange) Der kommer invitation. Det er god løbstræning og sjovt. Der er varm anbefaling fra dem der har prøvet.

Jørgen fortæller om tur fra sclerose foreningen. Der udgår ikke mindre end 8 hold fra Sydfyn. Nedenfor link med info og tilmelding. Alle penge går til støtte til Sclerose foreningen – MS Challenge

Jan O. fortæller om mulighed for licensløb. Licensløb kan mest fordelagtigt opnås via medlemskab af SCC. Opfordrer til at prøve det af.

Jan O. reklamerer for vintertræningen tirsdage og torsdage. 16.10 fra Solo.

Finn E. slår på at der stadig er plads til motionister og ligeledes at vi er er flere klubber lokalt som ikke er modstandere, men kan mødes alle steder i god stemning og støtte.

Generalforsamlingen lukkes af Mogens Dyhr med tak for fremmøde og god ro og orden.

Referatet er godkendt af dirigenten.

Årsberetning for sæsonen 2018

Team Taasinges generalforsamling den 21. februar 2018

Temaer er året der gik – herunder om en magiker, tossede trafikanter og et afgående bestyrelsesmedlem.

 

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar – marts:

Spinning i Solo Fitness, MTB, vinterracer på landevej, hometrainer.

Februar:

Generalforsamling – To medlemmer af bestyrelsen på valg. Finn Egeholm genvalgt, Mette Uth afløst af Linda Frederiksen.

Marts:

Bestyrelsen konstitueret med Erik Holm som løbskoordinator, Jesper Isaksen som sekretær, Finn Egeholm som kasserer, Linda Frederiksen som næstformand og Bo Tønnesen som formand.

Forårsopstart for ca. 50 ryttere søndag den 18. marts på landevejsracer arrangeret af Per Hybel og Asger Sørensen. Sluttet af med mad i Taasingehallens cafeteria.

  

Tåsingeløbet 38 km MTB på sti og spor, bakke op og bakke ned – 46 deltagere.

April:

Udlevering af tøj i Sydbank hos Thomas Duvander samt introduktion til vejrtrækningsøvelser v/ Solo Fitness.

Pakning af klubtøj 4. april 2018  Indlæg af Sigurd fra Solo Fitness

Stjernetramp 15 TT’ere tilmeldt.

Stjernetramp 2018

Magic Cup 43 TT’ere tilmeldt. 12 motionsklubber på Fyn har slået sig sammen og afvikler en serie bestående af 5 cykelløb i løbet af 2018, og hvor sidste afdeling var et holdløb.

Første afd. bakket rute omkring Jordløse Møllevej, arrangeret af FSM.

Magic Sport Cup 1. afd. 2018  Magic Sport Cup 1. afd. 2018

Anden afd. flot arrangeret af Team Taasinge med mål ved læssepladsen i Rødme.

Tredje afd. en gammel kending ved Bøllemosegyden tæt på Blommenslyst, arrangeret af CMO.

Fjerde afd. en gammel kending ved Regissebakken, arrangeret af NCK. Iggy Franklin vinder i grp. 2.

Femte afd. holdløb ved Goe Bakke i Ringe, arrangeret af Kæden.

 

 

Samlet resultat i Magic Cuppen bliver TT nr. 3 i holdkonkurrencen.

Datoer for Magic Cup i 2019:

 • 23. april
 • 14. maj
 • 18. juni
 • 13. august
 • 27. august (holdløb)

Maj:

Træningslejr Ebeltoft 24 TT’ere afsted.

  

Carl Nielsen Touren, 32 TT’ere tilmeldt.

Juni:

Fyen Rundt, 24 TT’ere tilmeldt.

Juli:

Forskellige grupperinger drager sydpå.

August:

Ærø Rundt 12 TT’ere tilmeldt.

Hjerter Dame Touren, 3 TT’ere tilmeldt.

Tour de Vestfyn, 1 TT’er tilmeldt.

September:

Tour de Kerteminde, 5 TT’ere tilmeldt.

Klublokale til TT i kælderen i Idrætshallen. Blev indviet med kage og kaffe, og sat i stand af et malersjak. Siden er der kommet gratis møbler til, som er overskud fra kommunens mange omorganiseringer.

  

Mulighed for styrketræning i Atletikklubbens lokaler og hometrainer i SCC’s cykellokale.

Cykelkamera til udlån.

https://www.youtube.com/watch?v=Qo5ImfKuJdk

Ingen klubmesterskab da der ikke meldte sig hjælpere nok.

Oktober:

Alpetramp, 15 TT’ere tilmeldt.

Spinning i Solo Fitness, både på hverdage og lørdag formiddag.

November:

Afslutningsfest på Up Bar, arrangører var Henrik Linaa og Kenneth Skovsbo. Kim Barren mfl. havde sørget for sponsorgaver til lotteriet. Priser uddelt.

    

    

Kundeaften i Mr. Hardis.

December:

Mulighed for gratis svømning i gamle svømmehal på Centrumpladsen onsdag kl. 21-22 og fredag kl. 20-21.

 

Hvad ellers var nyt i 2018?

Medlemsfordele:

se hjemmeside

Tanker om 2019

Mere af det her:

Men også plads til:

Tossede trafikanter

 

Rantzausmindevej

Reklame for næste arrangement og klubsamarbejde

 

Tak til Erik

Tak for ordet.

Kære Team Taasinge medlemmer,

Cykelsæsonen 2018 er snart overstået, og det skal selvfølgelig, igen-igen, fejres på behørig vis.

Derfor indbydes du til årets fantastiske afslutningsfest, som holdes lørdag d. 3. november.

Afslutningsfesten afholdes i år igen på UP Bar (Crazy Daisy) i Frederiksgade og mødetidspunkt er kl. 18.30.

Vi skal, også igen, have lidt julesul på kroppen – leveret af Vindeby Slagteren – og menuen vil bestå af :

 • Marineret sild m/karrysalat og æg
 • Krydder sild m/capers
 • Fiskefilet m/remoulade, citron og rejer
 • Æbleflæsk med flæsketerninger
 • Leverpostej m/bacon, champignon og rødbeder
 • Ribbensteg og medister m/rødkål
 • Røget laks m/peberrodssalat og asparges
 • Andepate med sky og løg
 • Ris a´la mande med kirsebærsovs

Der serveres desuden en ‘lille fordrink’ ved ankomst.

Pris for denne udsøgte menu er kr. 240,- pr. mand /kvinde.

Drikkevarer skal købes på stedet – priser er rimelige 😉.

Vi gentager selvfølgelig det utroligt populære, legendariske og fantastiske amerikanske lotteri. I år med mere overraskende præmier end nogensinde!

Vanen tro vil der selvfølgelig også blive uddelt diverse priser for årets bedste præstationer i TT – i vil modtage mere information herom……..

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link eller kopier til browser (når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn).

Tilmelding til afslutningsfest 2018

Betaling skal ske til konto reg. nr. 9370 konto nr. 4561385586 , med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29 47 04 31.

Seneste frist for tilmelding og betaling er lørdag d. 27. oktober.

Er du nysgerrig, og vil se hvem der er meldt til – klik på nedenstående link (eller kopier til browser) :

Se hvem der allerede er tilmeldt

Yderligere information vil tilgå.

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.

Kom frisk, giv alt og gå mega træt hjem!

De bedste hilsner
På vegne ad det festglade festudvalg – vi leverer!

Skovsbo og Linaa

For lige at uddybe det lidt, så der ikke er tvivl.

Så foregår det på følgende måde, for dem som tilkøber laktattest og hometræner programmer.
I ugerne op til opstart af cykelcamp i Solo, dvs. uge 42-44, vil der være laktattest, som foregå i fitnesscenteret Solo, udenfor normal arbejdstid.
Det er en ”trappe test”, dvs. du køre på din cykel på min hometræner, eller en spinning cykel i Solo.
Trappe-test, du starter på en lav watt belastning, køre 4 minutter, derefter får du et prik i fingeren, jeg tager en blodprøve (mindre end en dråbe), den kommer jeg i et analyseapparat, som fortæller hvor meget laktat (mælkesyre) du har i blodet, som fortæller hvor belastet du er.
Der ligges så 20 watt på belastning, køre 4 minutter og igen en ny måling, efterhånden som der kommer flere målinger, som jeg har lagt ind i et computerprogram, få vi en kurve (watt-profil) hvorpå vi kan se dine værdier for aerob og anaerobe grænser (fedtforbrænding og syregrænse/FTP).

Resultatet får du både i watt og i puls grænser, dvs. har du ikke mulighed for watt-måling i din daglig dag, kan du bruge din puls, som styring til din træning.
Ud fra de tal/kurver, kan man nu fastlægge dine svage og stærke sider, som jeg vil bruge til at målrette hometræner programmerne efter, så du får den størst mulige fremgang henover vinteren, og komme til at stå som den bedst udgave af dig, når du skal til at køre de løb, som du drømmer om at gøre det godt i, til næste år.

Træningsprogrammer vil blive sendt i træningsplatformen www.trainingpeaks.com, hvor man kan oprette sig som gratis bruger eller tilkøbe en sig fuld adgang, som gør at man virkelig kan nørde med tallene.
Platformen skal bl.a. bruges til, at du downloader de programmer jeg sender, til din egen cykelcomputer, som vil vise hvilken belastning du skal køre med, når du træner, selvfølgelig ud fra den test du har lavet, så det er dine tal du træner efter.
Jeg vil forsøge på, at dele spinningholdet i 2 grupper i 20-30 minutter hver gang, (hvis der er mange af deltagerne som har fået udført laktattest), så vil der i det tidsrum være træning som passer til den watt-profil, den enkelte har udført til laktattesten.
Har man ikke en hometræner eller ikke ønske at bruge den, kan man selvfølgelig udføre træning i Solo på en spinningcykel, du kan dog ikke få wattene fra cyklen i din egen cykelcomputer, men du kan selvfølgelig se hvilket watt du skal køre og få vist din puls, så du er sikker på at træne det rigtige for dig.

Undskyld den lange smøre, håber vi ses til en fantastisk trænings vinter.

/Jan O.

Onsdag d. 4 april 2018 kl. 19.00

Sydbank, Klosterplads, Svendborg

Sammen med et par af vore gode sponsorer holder Team Taasinge en lille klubaften, hvor Sydbank er vært. Desuden vil Lars Christoffersen, SOLO Fitness komme med ”et indspark/indlæg omkring træning, fysisk og mental sundhed m.m..”

Klubtøj

Det skulle det også være ganske vist – vort nye tøj er på vej til Danmark og bliver klar til udlevering denne aften.

Foruden selve udlevering, vil der også blive orienteret om hvordan gen- og suppleringsbestilling eller de, som endnu ikke har bestilt. Proceduren, priser mv. vil også blive lagt på vor hjemmeside, når den er endelig klar.

Så husk at reserver, onsdag, den 4. april fra kl. 19:00

NB! Vi har brug for ”nogle hænder” til at hjælpe med at pakke, så de der kan hjælpe, må meget gerne give besked (Det bliver nok samme dag, bare tidligere)

På ud valget vegne
Claus Beck Larsen / Finn Egeholm

Sponsorer 2018-2020

Rema 1000 Vindeby v. Nikolaj Jensen er ny hovedsponsor i klubben. Et markant hovedsponsorat som endnu engang viser Nikolajs store lokale engagement. Vi håber I vil tage godt imod Rema1000 Vindeby som ny sponsor, og hjælpe med at besøge Nikolajs gode butik, hvor han og hans team venter med enhver form for dagligvarer til os alle.

Mr – Hardis v. Krølle og Steffen bakker fortsat op om Team Taasinge, og bemærker sig som vores anden hovsponsor. En opbakning som er af meget stor betydning for vores virke i klubben. Vi har allerede mærket deres store gæstfrihed til prøveaftenen, og ved at de altid er klar med gode råd og et godt tilbud når vi skal ”dresses” op.

Sydbank har også tidligere bakket klubben flot op. I år har Sydbank valgt en endnu mere lokal profilering end tidligere. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med Sydbank, og glæder os til – som en del af aftalen – at kunne invitere alle medlemmer ned til Sydbank Svendborg når klubdragterne er klar til udlevering. Sydbank Svendborg er repræsenteret i klubben ved Thomas Duvander.

Hybel VVS – Claus Hybel ikke blot rytteren med diamanter i benene, men også ham med de gode tilbud indenfor alt i VVS, Jordvarme, Solceller mm. Hybel VVS er mangeårig sponsor, og selvfølgelig også på plads til den nye sæson. Kniber det med varmen ”In Das Haus” så grib knoglen og ring til Claus!

Alf Jensen – Murer Tømrer og Kloakmester udfører alle former for håndværksmæssige opgaver i de nævnte kategorier både for virksomheder og private. Brian Barmose Christensen er den lokale repræsentant i klubben, og han står til rådighed med tilbud på enhver opgave. Vi byder velkommen til Alf Jensen som ny sponsor i Team Taasinge. Vi ser frem til samarbejdet.

PlovTec – har hovedbeskæftigelse inden for nedpløjning af jordvarmeslager, men har også entreprenør og kloakopgaver i det sydfynske. Troels Henneberg er lokal repræsentant i klubben og kan kontaktes angående opgaver. Tak til Troels for at støtte op om vores lille klub med et sponsorat for de kommende 3 år.

Løve Apoteket – ikke blot Apoteket i Hesselager, og i Svendborg Bycenter, men nu også i Føtex Svendborg. Lars Kaarill er selv aktiv i klubben, og vi er glade for, at han har lagt et flot nyt sponsorat i TT. Vi medlemmer har nu således ikke mindre end 3 steder at gå hen, når der skal handles apotekervarer. Velkommen til Lars og hans virksomhed som sponsor i Team Taasinge.

Automester Skårup v. Steen Fønskov – Når snakken falder på trofaste sponsorer i klubben, så kommer vi ikke udenom Steen. Endnu engang har han vist, at han fortsat ønsker at støtte ”Det gule tog”, og vi takker ham endnu engang for hans store loyalitet.
”Skal bilen fixes og smøres, så ring til Steen Fønskov når det skal gøres”!

Solo Fitness – Det er der vi bygger formen op til sæsonen på raceren eller vores MTB. Lars Christoffersen har også i år velvilligt stillet hans lokaler til rådighed så formen kunne pudses af og aftegningerne stå knivskarpe. Lars og hans stab står fortsat klar med råd og vejledning når det gælder effektiv træning.

Magic Sport Ringe – Har gjort et fantastisk stykke arbejde med vores tøj. Jacob og Flemming har støttet os i processen, og vi vil derfor naturligvis opfordre til, at vi også bakker op her. Magic Sport har et bredt udvalg af alt til os cykeltosser. Hvis ”Havelågen” skal skiftes, eller der uundgåeligt skal indkøbes en del cykelgrej, så er det helt naturligt at lade vejen falde forbi Magic Sport Ringe.

FTZ er vi stolte over atter at have med på ”bagsmækken”. Som de foregående år, har de også valgt at gentegne sponsoratet. Stor tak til FTZ for støtten igennem mange år. FTZ har fortsat flere repræsentanter i klubben – Skipper, Torben M og Finn E – som kan kontaktes for tips og gode råd til bilen.

Svendborg Synshal – Rene og Søren har ligeledes gentegnet deres sponsorat i klubben. Når bilen skal synes står de to herrer klar i lokalerne på Kuopiovej med god service og en effektiv gennemgang af bilen. Der er altid kaffe på kanden. Tak for støtten også til Svendborg Synshal.

Arkitektfirmaet Arne Birk – er vi glade for at præsentere som ny sponsor i Team Taasinge. Søren Thomsen er lokal repræsentant i klubben, og kan kontaktes angående smarte løsninger når boligen skal bygges om, eller der skal bygges nyt. Tegnestuen tilbyder også Tilstandsrapporter, Radonmålinger, Købergennemgang mv. Vi glæder os til samarbejdet med Søren Thomsen og Arkitektfirmaet Arne Birk.

Intersport Svendborg– Tidl. Sporten Svendborg, er atter med for den kommende 3 årige periode. ”Manden på det orange lyn” Kenneth Skovsbo er lokal repræsentant, og det er med stor glæde at vi atter har støtte fra Svendborgs førende sportsforretning.
Intersport Svendborg er klar med kvalitetsprodukter, service og vejledning til de fleste sportsgrene.

Wok House Svendborg – Vi kommer ikke udenom vores lokale favorit spisested Wok House. De frisksmurte og lækre sandwich er legendariske, og som altid et besøg værd.
Om det er til den lille eller store sult, så er det Wok House der er kult!

En rigtig stor tak til alle sponsorerne for velvilligt at støtte op om Team Taasinge, og gøre vores virke muligt. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste 3 år, og opfordrer alle jer medlemmer endnu engang til at støtte sponsorerne og dermed give lidt igen.

 

 

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 21.02.2018

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2017
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 bliver 400 kr.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen for en 2 årig periode. Finn Egeholm og Mette Uth er på valg.
Mette Uth ønsker ikke genvalg
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 1-årig periode (Lene Ørskov er suppleant)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (Mogens Dyhr er revisor og Hans Ole Olsen er revisorsuppleant)
10. Bemanding af diverse udvalg
– Opstartsudvalg
– Køreudvalg
– Klubtursudvalg
– Magic Sport Cup udvalg
– Klubmesterskabsudvalg
– Festudvalg
– Sponsoraktivitetsudvalg?
– Andet?
11. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2017

1. Valg af dirigent
Kim Barren blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Formandens beretning kan ses via dette link.

Aktiviteter berettes på alle fronter, mangfoldigheden i klubben hvad angår motionsniveau og ønsker.
TT er med i DGI, der er uddannet kørekaptajner.
Køreudvalget bør arbejde videre med sikkerhed.
Stor ros til de frivillige der har gjort stort arbejde: tøj og sponser udvalg, klubmesterskab og fest.
Aktiviteter i kronologisk rækkefælge ridses op.
Den nye hjemmeside præsenteres og det opfordres at sende beskrivelser og billeder ind. René har meldt sig som webredaktør.
Beretning vedtages.

3. Regnskab 2017
Finn aflægger regnskab. Der er overskud på kr. 80.000,-
Regnskab vedtages.

4. Fastsættelse af kontingent
Der vedtages uændret kontingent på kr. 400,-

5. Budget 2018
Budget fremlægges af Finn.
Pga. nyt klubtøj bl.a., forventes intet overskud.
Der er 110 der har bestilt klubtøj.
Der er budgetteret med uændret medlemstal.
De kommende år forventes igen overskud grundet gode sponsoraftaler.

Der er dialog omkring hvad vi skal have i kassebeholdning og om vi skal støtte arrangementer yderligere.
Der er en usikkerhed på udgifter hvis 50 medlemmer mere skal have tøj.

Der foreslås, at bestyrelsen kommer med oplæg til næste generalforsamling, om visioner for hvordan vi arbejder med klubbens kapital.

Budgettet vedtages.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen
Mette Uth ønsker ikke genvalg. Linda Navne Frederiksen vælges i stedet.
Finn Egeholm genvælges.

8. Valg af suppleant
Mette Uth vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Lars Bagge-Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Lars Bagge-Hansen
Arne Andersen
En kandidat fra de hurtige drenge kunne være ønskelig.

Klubtursudvalg (til tur i 2019):
Der er ikke den store tilslutning til årets (2018) tur, det diskuteres om vi skal tilstræbe årlig tur.
Der er ingen der melder sig til udvalget så der ser ikke ud til at blive klubtur i 2019.
Efter generalforsamlingen har følgende (heldigvis) meldt sig til udvalget:
Thomas Ishøj
Stefan Madsen
Jim Rasmussen

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo
Iggy Franklin
Erik Holm
Erik reklamarer for maj, hvor TT står for 2. afdeling

Klubmesterskabsudvalg:
Brian Christensen
Lars Bagge-Hansen
Kenn Frederiksen

Klubfest udvalg:
Mette Uth
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa

Sponsor udvalg:
Tænkt som et kontaktudvalg til sponsorer – ingen melder sig

MTB:
MTB gruppen er godt kørende og ser ikke behov for udvalg

11. Eventuelt
Skipper: TT er medarrangør af Taasingeløbet og der er behov for hjælpere. Der kommer skriv rundt på mail.

Der er behov for flere sporbyggere. Se opslag på bl.a. Facebook.

Linda: Der bliver behov for hjælpere til Bissen d. 29/4. Der kommer mail.

Skovsbo: Foreslår at bestyrelsen arbejder aktivt på at få flere engageret, så man ikke skal sidde med dårlig samvittighed, over at man ikke melder sig.
Der foreslås at der reklameres via Facebook etc.

Barren: Klubturen til Ebeltoft d. 10-13/5.
22 har tilmeldt sig. Turen gennemføres.
Sidste tilmelding d. 27/2 hvor der kan tilmeldes via Facebook siden. Der kommer reminder på mail.

Jesper: Reklamer for SEF supportenergi. Klubben får penge for alle der tilmelder sig. Ca kr. 100,- pr. medlem. Ligeledes mulighed for virksomheder.
Tilmelding kan gøres via dette link: Supportenergi

 

Generalforsamlingen lukkes af Kim Barren med tak for fremmøde og god ro og orden.

 

Portfolio Items