Vedtægter.

Vedtægter for Team Taasinge.

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Team Taasinge forkortet TT.

Stk. 2. TT er hjemmehørende i Svendborg Kommune.

Stk. 3. TT er medlem af Dansk Cykel union.

§2. Formål

Stk. 1. TT’s formål er:

Med udgangspunkt i alle former for cykelsport og socialt fællesskab støttes det enkelte medlem ud fra lyst og evner til at opnå individuelle mål. I den udstrækning TT’s økonomiske rammer rummer mulighed herfor arrangeres fælles træningsophold såvel inden- som udenlands.

Stk. 2. Endvidere kan klubben støtte tiltag og arrangementer med udgangspunkt i alle former for cykelsport og socialt fællesskab, der kommer klubbens medlemmer til gode.

§3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at dyrke cykelsport og til at arbejde for TTs formål.
Deltagelse i klubbens aktiviteter sker på eget ansvar.
Personer under 16 år kan kun deltage i klubbens aktiviteter ifølge med en myndig person.

Stk. 2. Indmeldelse sker på TT’s indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt. Mere end 3 måneders restance kan medføre ophævelse af medlemskab. Det er bestyrelsen, der bestemmer, hvornår et medlem slettes fra klubbens medlemsregister i restancetilfælde. Under aftjening af værnepligt er medlemmerne kontingentfri, og når særlige grunde taler herfor, kan bestyrelsen fritage enkelte medlemmer for kontingentbetalingen.

§4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved mail samt ved opslag på TT’s hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det foregående år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 10. Bemanding af udvalg
 11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. TT’s daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Minimum tre medlemmer vælges i ulige år og minimum to i lige år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder TT i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 01/01-31/12.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. TT’s regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlems register.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. TT tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke TT’s medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Samme regler gør sig gældende ved fusion med anden/andre klubber.

Stk. 2. TT’s formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11. Datering

Således vedtaget på TT’s stiftende generalforsamling den 20-07-2006 og ændret på den ordinære generalforsamling den 22-02-2017 og den 29-09-2021.