Referat fra Team Taasinges generalforsamling 07.02.2024

Referent: Jesper Isaksen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen. Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg.
  Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges for 1 år af gangen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 10. Bemanding af udvalg
 11. Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2023.

1. Valg af dirigent

Barren vælges med applaus. Konstaterer generalforsamlingen er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Takker for den gode deltagelse og de mange aktiviteter samt hvordan vi hjælper og støtter
hinanden.
Til sidst erkendtlighed til Jesper I og Thomas I. som tak for deres tid i bestyrelsen.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jesper Beese

Jesper B. aflægger årets regnskab. Der er stadig sund økonomi. Årets resultat er et mindre
underskud på godt 25.000 og en egenkapital på små 385.000 kr. jf. regnskabet.
Vedtages med applaus.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5. Godkendelse af budget

Der er stor udgift til nyt klubtøj i 2024, da klubben er velpolstret foreslås uændret kontingent.
Godkendes uden kommentarer.

6. Fastsættelse af kontingent

Der foreslås uændret kontingent som vedtages.

7. Valg til bestyrelsen

Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge genvælges.
Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år. Jane Pedersen og Peter
Sikora vælges begge således at bestyrelses udvides til 6 medlemmer.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen

Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges
for 1 år ad gangen. Kenn Frederiksen vælges.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant

Mogen Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
Begge genvælges.

10. Bemanding af udvalg

Opstart, Spar D Cup, tur udvalg, klubmesterskab og fest udvalg er alle dækket, men der er altid plads til flere.
Der er styr på alle udvalg. Der meldes ud omkring øvrige medlemmer efter behov.

11. Eventuelt

Opstart bliver 17.3.2024 Linda og Jane arrangerer.
Morten Bang redegører for Spar D Cup (tidl Tactic Cup). Det er meldt ud på hjemmesiden og FB.
Vi skal arrangere løb i maj. Tilmeldingsblanket kommer ud.
Der savnes hjælpere til arrangement af eget løb.
Der gives stadig 50 % tilskud til årskontingent til Skovhuggeren. Se hjemmesiden.
Der er kaptajnuddannelse 9.3.2024 afholdes i vores klublokale. Plads til mange flere
21.3.2024 klubaften med besøg af Brian Holm og Bastian Emil Goldschmidt
3.4.2024 klubaften hos Hardis
Næste vindue for tøjbestilling kommer i foråret så nye medlemmer kan få tøj.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand Bo Tønnesen
Næstformand Linda Navne Frederiksen
Kasserer Jesper Beese
Bestyrelsesmedlem Henrik Linaa
Bestyrelsesmedlem og referent Jane Pedersen
Bestyrelsesmedlem Peter Sikora
Suppleant Ken Frederiksen