Referat fra Team Taasinges generalforsamling 22.02.2023

Referent: Henrik Linaa

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg til bestyrelsen. Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
 • Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 • Bemanding af udvalg
 • Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2022.

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Året i billeder og tale fra Bo.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Opfordring til at man støtter bedre op omkring/deltager i de planlagte fællestræninger.

Ros til Linda for start på TT-Ladies, som er blevet en succes.

Klubben har indgået partnerskab med DIF, omkring hjælp til veteraner der ønsker at cykle.

Beretning om/fra de forskellige cykelløb klubmedlemmer har deltaget i.

Opfordring til at deltage i TacTic – Cup.

Applaus til Henning Nørklit for DM-titel i enkeltstart.

Opfordring til medlemmer om at deltagelse i at arrangere DGI Holdløb lig løbet på Fyns Hoved i 2022. Bo hører fra dem der vil.

Stor opbakning/deltagelse i træning på gravel.

Træning – hvis du husker intensiteten udsætter du din aldringsproces (videnskabeligt bevist…) 🙂

Husk ’diplomaties kunst’ når du møder til træning.

Vigtig at ALLE husker regler for afbud fremadrettet. Skal ske dagen før, ellers vil man blive opkrævet klubbens udgift.

Tænk over hvordan du opfører dig på cyklen – og på sociale medier! Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. Beretningen lagt på www.teamtaasinge.dk.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jesper Beese

Kassereren gennemgik regnskab.
Årets resultat er på kr. – 2.793. Formuen er pr. 31/12 – 2020 på kr. 460.516.
Regnskab enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kr. 400,-
Godkendt af generalforsamlingen

6. Godkendelse af budget

Der forventes et underskud på kr. – 2.100.
Budget godkendt

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
Alle genvalgt.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Thomas Ishøj modtager genvalg.
Thomas Ishøj genvalgt.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvelg.
Begge genvalgt.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg – Linda
Festudvalg – Peter Skov (afholdes lørdag d. 11. november på Hemmingways)
’Tactic Cup’ – Thomas Ishøj, Linda F
Klubtursudvalg – Thomas Ishøj
Klubmesterskabsudvalg – Kristian Knudsen og Kenneth Skovsbo
Sponsorudvalg – Henrik L
Tøjudvalg – Jesper B og Henrik L m.fl.
Styrtudvalg – Kim Barren

11. Eventuelt

Hans Ole udtrykte meget tilfreds med nuværende klubtøj og så gerne vi fortsætter med Alé, opfordring til tilskud for flere løb.

Jesper Isaksen kommenterede at man altid kan melde potentielle løb ind

Linda opfordrede at man melder sig som frivillig til Bissen (Svendborg MTB) – hvis du kan, henvend dig til Linda.

Benny Hansen deltager i DCU-møde omkring sikkerhed på landevejen. DCU ønsker at sikkerheden hæves generelt. Borgerforslaget om 1,5 m afstand forventes at komme igen.

Peter Sikora så gerne at der blev træning lig Jan O. lavede for et par år siden. Formanden opfordrede Peter til at kontakte Jan O.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamling.
Formand Bo Tønnesen
Næstformand Linda Navne Frederiksen
Kasserer Jesper Beese
Bestyrelsesmedlem og referent Jesper Isaksen
Bestyrelsesmedlem Henrik Linaa
Suppleant Thomas Ishøj

 

Næste bestyrelsesmøde er 13. marts i klublokalet