Referat fra Team Taasinges generalforsamling 22.02.2017

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2016
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 bliver 400 kr.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen
8. Valg af formand. Claus skipper er på valg, og modtager ikke genvalg. Punktet udgår,
hvis forslag til ændring af vedtægter under punkt 7 vedtages
9. Valg til bestyrelsen. Bjarke og Erik Holm er på valg. Erik Holm modtager genvalg.
10. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Lene Ørskov er suppleant)
11. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor og Jesper Isaksen er
revisor suppleant)
12. Bemanding af diverse udvalg
13. Evt.
De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2016

1. Valg af dirigent:
Kim Barren blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2016.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Regnskab er vedhæftet som bilag til dette
referat.

4. Fastsættelse af kontingent.
Med udgangspunkt i budgettet for 2017 blev kontingent for det kommende år fastsat til
400,- kr.

5. Budget 2017.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Budget er vedhæftet som bilag til dette
referat.

6. Behandling af indkomne forslag.
Hans Ole Olsen havde stillet modforslag til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Hans Oles forslag blev behandlet sideløbende med behandlingen af punkt 7.

7. Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev efter gennemgang og diskussion
enstemmigt vedtaget med følgende tilføjelse til § 6 stk. 1: ”Minimum tre medlemmer
vælges i ulige år og minimum to i lige år”.

8. Valg af formand.
Punktet udgik i henhold til de nye vedtægter.

9. Valg til bestyrelsen.
Erik Holm blev genvalgt.
Bo Tønnesen og Jesper Isaksen er nye medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Lene Ørskov blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Hans Ole Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

12. Bemanding af diverse udvalg.
Sponsor- og tøjudvalg:
Claus Beck Larsen
Iggy Franklin
Kenneth Skovsbo
Claus Møller

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Claus Skipper

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Lars Klinggaard
Lars Bagge-Hansen

Klubmesterskabsudvalg:
Lars Klinggaard
Søren Egelund

Festudvalg:
Mette Uth
Henrik Linaa
Kenneth Skovsbo

Magic Sport Cup udvalg:
Erik Holm
Kenneth Skovsbo
Iggy Franklin

Klubturs udvalg:
Stefan Madsen
Linda Navne Frederiksen
Kim Barren

Hjemmeside / facebookudvalg:
Mette Uth
Kim Barren

13. Eventuelt.
– Linda ønskede hjælpere til MTB-løb Bissen.
– Claus Beck Larsen foreslog mere fleksible træningstider. Det ligger i køreudvalget.
– Mikael Mose foreslog en rundspørge blandt medlemmerne med henblik på at
klarlægge, hvorfor der ikke kommer flere til træning.