Referat fra Team Taasinges generalforsamling 24.02.2016

Referent: Bjarke Romby Nielsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2015
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2016 bliver 400 kr.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af formand. Claus er på valg (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn Egeholm & Thomas Flindt er på valg (Finn
modtager genvalg)
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Torben Madsen er suppleant, modtager ikke genvalg)
10. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor)
11. Klubmesterskab 2016. Mesterskabsudvalg
12. TT’s sæson opstart søndag d. 20. marts 2016. Hjælp søges
13. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2015

1. Valg af dirigent:
Svend Flindt blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2015.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Regnskab og budget er vedhæftet som bilag til dette referat.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet tre forslag, som alle er sendt ud til medlemmerne inden generalforsamlingen, hvorfor de ikke vil blive gengivet her.
Diskussionen omkring de indkomne forslag kom meget til at dreje sig om antallet af hold og organiseringen af både hold og ruter, således at sikkerhed og medlemmernes behov for tempo, træningsintensitet og -varighed kunne tilgodeses.
Følgende udtalelse blev vedtaget:
”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nedsætte et køreudvalg med minimum fem medlemmer, der melder forslag tilbage til bestyrelsen senest i forbindelse med sæsonopstart 20. marts 2016”.
Medlemmer: Kim Barren, Lars Bagge-Hansen, Lars Klinggaard, Thomas Duvander og Jesper Isaksen.

Såfremt anbefalingerne fra udvalget indeholder forslag om uddannelse af holdkaptajner i f.eks. DGI-regi, vil bestyrelsen senere udsende mail til alle medlemmer med opfordring til, at folk, der er interesserede i denne uddannelse, melder sig. Hans Ole Olsen kunne i den forbindelse oplyse, at medlemskab af DGI koster 500,- kr. + 5,- kr. pr. medlem om året. Jeg er ikke sikker på, om de 500,- kr. også skulle betales årligt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Med udgangspunkt i ”det sikre” budget for 2016 blev kontingent for det kommende år fastsat til 400,- kr.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde følgende forslag:
– Afholdelse af 10-års jubilæumsfest i forbindelse med klubmesterskabet. Forslaget blev vedtaget
– Ændring af vedtægterne på næste generalforsamling, således at vedtægterne afspejler medlemmernes antal og interesser. Ændringsforslag fra medlemmerne modtages med tak.

7. Valg af formand.
Claus blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Finn blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Mette Uth som nyt medlem af bestyrelsen. Mette blev valgt.

9. Valg af 1. suppleant.
Lene Ørskov blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Jesper Isaksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Klubmesterskab 2016. Mesterskabsudvalg.
Mette Uth og Lars Klinggaard har meldt sig til at arrangere klubmesterskabet 2016.
Datoen er allerede fastlagt til lørdag d. 3. september, hvor der efterfølgende vil blive afholdt 10-års jubilæumsfest. Alle medlemmer naturligvis er inviteret til festen, også dem der ikke kører klubmesterskab.

12. Sæsonstart 2016.
Sæsonstart søndag d. 20. marts.
Claus har på forhånd bestilt arenaen og tilhørende køkken. Men det forpligter ikke opstartsudvalget, der i år består af Per Hybel og Preben Quorp.

13. Eventuelt.
Team Taasinge skal igen i år arrangere et løb i det, der nu hedder Magic Sports Cup.
Linda Navne Frederiksen, Lars Bagge-Hansen og Erik Holm arrangerer.

Sæsonafslutning 29. oktober.2016. Sæt kryds i kalenderen.

Linda orienterede om, at cykelløbet Bissen afvikles 22. april. Der vil blive udsendt en mail med ønske om hjælpere.

Bimmer spurgte:
– Om tøjkollektionen eventuelt kunne suppleres med noget egentligt mountainbiketøj.
– Om bestyrelsen havde overvejet at lade klubben give tilskud til medlemskab af Skovhuggeren. Det har bestyrelsen overvejet og besluttet, at det vil klubben ikke.
– Om bestyrelsen eventuelt ville give tilskud til træningslejr (i år i Harzen). Der vil ikke i år blive givet tilskud til træningslejr, da noget sådant ikke er meldt ud på forhånd.

Morten Eeg orienterede om Skovhuggeren. Årligt kontingent 500,- kr. 400,- kr. pr. person, hvis der sker kollektiv indmeldelse af min. 25 personer.
Bestyrelsen udsender orienteringsskrivelse omkring ovenstående til alle medlemmer, når en sådan modtages fra Morten.
Der blev foreslået tilskud til mountainbikeløb.
Bestyrelsen har endnu ikke vedtaget, hvilke løb der vil blive givet tilskud til i 2016.
MTB-løb vil blive taget med i overvejelserne.

Benny Hansen tilbød at stå for skiltning til vores klubmesterskab, og eventuelt også til vores afdeling af Magic Sports Cup.
Mette Uth fra klubmesterskabsudvalget og Erik Holm fra Magic Sports Cup-udvalget har fået Bennys kontaktoplysninger