Referat fra Team Taasinges generalforsamling 12.02.2013

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2012
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2013 bliver 300 kr.?
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af formand. Claus er på valg (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Erik & Bjarke er på valg (Erik modtager genvalg)
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Torben M er suppleant)
10. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens D er revisor).
11. Klubmesterskab 2013. Mesterskabsudvalg
12. TTs sæson opstart. Hjælp søges
13. Evt.

De stemmeberettigede på TTs generalforsamling er: Medlemmer fra 2012

1. Valg af dirigent:
Svend Flindt blev valgt og kunne endnu en gang konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Generalforsamlingen holdt et minuts stilhed for at mindes vores cykelkammerat og ven Svend Ejlertsen, der gik bort i 2012. Hovedpunkterne i formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2012.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Vi har masser af penge, om end 2012 isoleret set gav underskud.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet to forslag fra medlemmerne:

Forslag fra Michael Pedersen om en gruppe 28 km/t – max 50 km. – Bestyrelse og generalforsamling bakker op om forslaget og supplerer med følgende forslag: – Træning tirsdag og torsdag med start 15 – 30 minutter efter de øvrige grupper, således at der ikke er tvivl om, hvilken gruppe man kører i.

– Klubben kan ikke organisere en tovholder, hvorfor gruppen er selvkørende og organiserer sig via hjemmeside, mail eller sms.

– Generalforsamlingen opfordrer forslagsstilleren, Michael Pedersen, til at tage initiativ til at slå gruppen op på hjemmesiden.

Carsten Christiansen foreslår, at klubben yder tilskud til licensløb. Generalforsamlingen støtter forslaget med visse beløbsmæssige forbehold, men udtrykker tillid til, at bestyrelsen træffer en god beslutning desangående.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastsættes for det kommende år til 300 kr. pr. år. Klubben støtter i 2013 hele otte motionsløb, hvilke fremgår på hjemmesiden.

6. Forslag fra bestyrelsen.
6.1: Aldersbegrænsning for deltagelse i træning og træningslejre.

Forslag om minimumsalder for selvstændig deltagelse i træning på 16 år og i træningslejre på 18 år. Der blev stillet spørgsmålstegn ved den juridiske gyldighed af forslaget, både hvad angår klubbens vedtægter og eventuelle regler i DCU. Bestyrelsen undersøger videre og fremkommer med endeligt forslag.

6.2: Træning.

Torsdag i lige uge vil der blive mulighed for intervaltræning. Dem der ønsker det, kan køre almindelig træning. Forslag til egnede ruter til intervaltræning modtages.

6.3: Carl Nielsen Touren.

Bestyrelsen foreslår, at vi stadig deltager i løbet på social vis, men i to eller flere grupper, der hver for sig aftaler at gennemføre i forud bestemt tempo. Evt. kan man ved tilmelding meddele, hvilken af f.eks. tre grupper man ønsker at deltage i.

7. Valg af formand:
Claus var på valg og modtog genvalg. Som altid med ovationer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Erik Holm var på valg og modtog genvalg. Han blev valgt. Bjarke var på valg og blev genvalgt. Bestyrelsen består stadig af Claus Skipper, Finn Egeholm, Thomas Flindt, Erik Holm og Bjarke Romby Nielsen.

9. Valg af 1. suppleant.
Torben Madsen var på valg og blev genvalgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Jesper Isaksen blev valgt som revisorsuppleant.

11. Klubmesterskab 2013. Mesterskabsudvalg.
Frank Jørgensen, Jesper Isaksen og Jacob Vindt har meldt sig til at arrangere klubmesterskabet 2013.

12. Sæsonstart 2013.
Mads Mathiasen og Steen Mattrup er valgt til hurtigt arbejdende sæsonstartudvalg.

13. Eventuelt.
Ros fra Frank Jørgensen for ånden i Klubben.

Jesper Isaksen fremhævede især formandens store indsats.

Vores hjemmeside er under omlægning. Indtil den nye hjemmeside går i luften, virker den gamle stadig.

Der blev udtrykt ønske om også at holde afslutningsfest. Henrik Linaa kender til allerede eksisterende hemmelige forberedelser til noget sådant. Fortsættelse følger forhåbentlig.

På helt egne vegne vil jeg gerne supplere med følgende: Vi er nu 85 medlemmer og i stadig vækst. Personligt har jeg store problemer med at huske alles navne, hvorfor rytterlisten på hjemmesiden har været til stor hjælp, også under udarbejdelsen af herværende referat. Men den er yderst mangelfuld, så jeg vil gerne opfordre alle til at indsende navn og billede til redaktøren