Indlæg

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 06.02.2019

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2018.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Godkendelse af budget.
7. Valg til bestyrelsen. Bo, Jesper og Erik er på valg. Erik modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Bemanding af udvalg.
11. Eventuelt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2018

1. Valg af dirigent
Mogens Dyhr vælges og konstaterer at generalforsamling er lovlig varslet. Dagsorden gennemgås og der er ikke yderligere punkter.

2. Formandens beretning
Temaer er året der gik, herunder om en magiker der løste konflikt ved afholdelse af vores afdeling af Magic Sport Cup, tossede trafikanter og afgående bestyrelsesmedlem.
Formandens beretning kan ses via dette link.

3. Regnskab 2018
Finn Egholm gennemgår regnskabet der på trods af nyt tøj viser et pænt overskud på godt 16.000 kr. Vi er en velhavende forening med en formue på 305.000.
Klubben giver fortsat tilskud til tøj. Regnskabet godkendes uden kritiske kommentarer.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, 400 kr, på trods af at vi er velstående. Forslaget vedtages.

6. Godkendelse af budget
Der fremlægges budget med væsentlig øget aktivitet, men alligevel budgeret overskud på 43.000.
Det skyldes dels den store sponsorindtægt og mindre udgift til tøj. Kort debat herom.

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Erik Holm er på valg. Bo og Jesper er villig til at genopstille. Erik ønsker ikke genvalg.
Henrik Linaa vælgen ind i bestyrelsen i stedet for Erik. Bo og Jesper genvælges.

8. Valg af suppleant
Jesper Beese vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Benny Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Bestyrtelsen har inden generalforsamling fået accept fra medlemmer til bemanding af diverse udvalg.

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo vil gerne afløses som Magic Sport Cup kontakt. Arne Andersen vil gerne indgå i samarbejdet.

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Arne Andersen
Jan Olsen

Klubmesterskabeudvalg:
Claus Skipper
Iggy Franklin

Klubtursudvalg (til tur i 2020):
Thomas Ishøj (som selv supplerer udvalget med yderligere personer)

Klubfest udvalg:
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa
Der er allerede sendt invitation ud til d. 9/11-19

11. Eventuelt
Drøftelse af klubmesterskab: Skipper fremlægger oplæg til mesterskab over 3 løb. Der er debat om dato, køredage, evt hjælpere/sikkerhed.
Gerne forsøg aktivering af medlemmer som hjælpere. Skipper og Iggy vil arbejde videre ud fra inputs som kommer ind.

Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Forslag om at grupper kan tilmelde sig løb og få tilskud, hvor mange skal der til for at få tilskud (forslag min 3). De skal være offentlig annonceret på hjemmesiden så alle kan melde til, dvs det er en klubtur. Debat om evt. støtte til løb i udlandet. Synlighed giver også profilering for sponsorer og kan være med til at understøtte hvervning af fremtidige sponsorer

Drøftelse af klublokale herunder evt nedsættelse af udvalg. Drøftelse af opstart og afslutning af træning fra SG. Især afslutning af ture kunne være givende.

Manolo Garcia fra SCC fortæller om tirsdagsløb der er åbne for alle. I juni også løb på Golfbakken (12 omgange) Der kommer invitation. Det er god løbstræning og sjovt. Der er varm anbefaling fra dem der har prøvet.

Jørgen fortæller om tur fra sclerose foreningen. Der udgår ikke mindre end 8 hold fra Sydfyn. Nedenfor link med info og tilmelding. Alle penge går til støtte til Sclerose foreningen – MS Challenge

Jan O. fortæller om mulighed for licensløb. Licensløb kan mest fordelagtigt opnås via medlemskab af SCC. Opfordrer til at prøve det af.

Jan O. reklamerer for vintertræningen tirsdage og torsdage. 16.10 fra Solo.

Finn E. slår på at der stadig er plads til motionister og ligeledes at vi er er flere klubber lokalt som ikke er modstandere, men kan mødes alle steder i god stemning og støtte.

Generalforsamlingen lukkes af Mogens Dyhr med tak for fremmøde og god ro og orden.

Referatet er godkendt af dirigenten.

Årsberetning for sæsonen 2018

Team Taasinges generalforsamling den 21. februar 2018

Temaer er året der gik – herunder om en magiker, tossede trafikanter og et afgående bestyrelsesmedlem.

 

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar – marts:

Spinning i Solo Fitness, MTB, vinterracer på landevej, hometrainer.

Februar:

Generalforsamling – To medlemmer af bestyrelsen på valg. Finn Egeholm genvalgt, Mette Uth afløst af Linda Frederiksen.

Marts:

Bestyrelsen konstitueret med Erik Holm som løbskoordinator, Jesper Isaksen som sekretær, Finn Egeholm som kasserer, Linda Frederiksen som næstformand og Bo Tønnesen som formand.

Forårsopstart for ca. 50 ryttere søndag den 18. marts på landevejsracer arrangeret af Per Hybel og Asger Sørensen. Sluttet af med mad i Taasingehallens cafeteria.

  

Tåsingeløbet 38 km MTB på sti og spor, bakke op og bakke ned – 46 deltagere.

April:

Udlevering af tøj i Sydbank hos Thomas Duvander samt introduktion til vejrtrækningsøvelser v/ Solo Fitness.

Pakning af klubtøj 4. april 2018  Indlæg af Sigurd fra Solo Fitness

Stjernetramp 15 TT’ere tilmeldt.

Stjernetramp 2018

Magic Cup 43 TT’ere tilmeldt. 12 motionsklubber på Fyn har slået sig sammen og afvikler en serie bestående af 5 cykelløb i løbet af 2018, og hvor sidste afdeling var et holdløb.

Første afd. bakket rute omkring Jordløse Møllevej, arrangeret af FSM.

Magic Sport Cup 1. afd. 2018  Magic Sport Cup 1. afd. 2018

Anden afd. flot arrangeret af Team Taasinge med mål ved læssepladsen i Rødme.

Tredje afd. en gammel kending ved Bøllemosegyden tæt på Blommenslyst, arrangeret af CMO.

Fjerde afd. en gammel kending ved Regissebakken, arrangeret af NCK. Iggy Franklin vinder i grp. 2.

Femte afd. holdløb ved Goe Bakke i Ringe, arrangeret af Kæden.

 

 

Samlet resultat i Magic Cuppen bliver TT nr. 3 i holdkonkurrencen.

Datoer for Magic Cup i 2019:

 • 23. april
 • 14. maj
 • 18. juni
 • 13. august
 • 27. august (holdløb)

Maj:

Træningslejr Ebeltoft 24 TT’ere afsted.

  

Carl Nielsen Touren, 32 TT’ere tilmeldt.

Juni:

Fyen Rundt, 24 TT’ere tilmeldt.

Juli:

Forskellige grupperinger drager sydpå.

August:

Ærø Rundt 12 TT’ere tilmeldt.

Hjerter Dame Touren, 3 TT’ere tilmeldt.

Tour de Vestfyn, 1 TT’er tilmeldt.

September:

Tour de Kerteminde, 5 TT’ere tilmeldt.

Klublokale til TT i kælderen i Idrætshallen. Blev indviet med kage og kaffe, og sat i stand af et malersjak. Siden er der kommet gratis møbler til, som er overskud fra kommunens mange omorganiseringer.

  

Mulighed for styrketræning i Atletikklubbens lokaler og hometrainer i SCC’s cykellokale.

Cykelkamera til udlån.

https://www.youtube.com/watch?v=Qo5ImfKuJdk

Ingen klubmesterskab da der ikke meldte sig hjælpere nok.

Oktober:

Alpetramp, 15 TT’ere tilmeldt.

Spinning i Solo Fitness, både på hverdage og lørdag formiddag.

November:

Afslutningsfest på Up Bar, arrangører var Henrik Linaa og Kenneth Skovsbo. Kim Barren mfl. havde sørget for sponsorgaver til lotteriet. Priser uddelt.

    

    

Kundeaften i Mr. Hardis.

December:

Mulighed for gratis svømning i gamle svømmehal på Centrumpladsen onsdag kl. 21-22 og fredag kl. 20-21.

 

Hvad ellers var nyt i 2018?

Medlemsfordele:

se hjemmeside

Tanker om 2019

Mere af det her:

Men også plads til:

Tossede trafikanter

 

Rantzausmindevej

Reklame for næste arrangement og klubsamarbejde

 

Tak til Erik

Tak for ordet.

Referat bestyrelsesmøde 12.11.2018

Tilstede: Alle

 

Forberedelse til Generalforsamling:

Dato d. 6.2.2019 kl 19. Dvs indkaldelse skal ud senest 9.1.2019

Enighed om spisning igen kl. 18 og det bliver uden egen betaling. Dvs klubben er den glade giver.

Finn har overblik over økonomien og det ser godt ud.

Bo undersøger om det kan holdes i SG, naturligt i forhold til vores klublokale. Ligeledes om SG kan levere mad eller vi kan/må/skal have levering fra byen.

 

Vi vil prøve om Generalforsamling kan blive en dynamisk forsamling med gode snakke om klubbens udvikling. Det ville derfor være fedt hvis vi kunne have alle udvalg besat med navne så det ikke skal afholde folk fra at komme og ikke påvirke stemning. Det skal naturligvis ikke afholde folk der ønsker at være med i et melde sig på Generalforsamling til at deltage i udvalgene.

Jesper skriver til diverse medlemmer fra udvalgene i år mhp om de er villige til at fortsætte. Eventuelle manglende hoveder vil vi forsøge at få på plads inden Generalforsamling.

 

Emner til på Generalforsamling:

Klubmesterskabet. Bestyrelsen foreslår en hverdagsaften lige inden sommerferien. Det kunne fx være tæt ved skovhuggeren hvor der kan grilles, laves bål mm. Der er accept fra Morten Eeg til at bruge området. Det overlades til mesterskabsudvalget.

Brug for TT 28 udvalg? Jesper forhører sig hos Arne

Skal start sted for træning flyttes til SG? Der kan tales for og i mod – drøftes eventuelt på Generalforsamling.

Vi skal have en erstatning for Erik. Vi har et forslag. Ligeledes til suppleant.

Løb 2019:

Forslag om at vi evt. giver tilskud til Grejsdalen.

Selvom om Fyn rundt er evalueret dårligt skønner vi ikke vi kan trække os ud af øens største løb.

 

Klublokalet:

Ikke så meget nyt. Dato’er for styrketræning ligger i kalender på hjemmesiden. Det benyttes. Der er lidt møbler på vej, samme med lås.

 

Medlemsfordele:

Linda har lavet liste. Den kommer på hjemmeside når detaljer er på plads. Bl.a arbejdes med booking til cykelstativ lån.

 

APP til klubbens tilmelding/info mm:

Sebastian Lander har APP på bedding, der er også andre etablerede løsninger. Vi skal diskutere bredere om der er behov for flere platforme.

 

Tøjaften hos Hardis:

Erik opretter invitation + tilmelding og Bo sender ud.

 

Foredrag:

Trek Segafredos danske kok stiller op til foredrag. Barren arrangerer. Skal holdes fri af Generalforsamlings dato.

 

Næste møde:

9.1.2019 hvor vi vil lave det sidste forberedelse til Generalforsamling og sende ud samme aften. Vores kommende bestyrelsesmedlem kandidat inviteres med. Efter kasseren i hast forlod mødet blev øvrige enige om at det holdes på Hotel Svendborg. Jesper kontakter mhp aftale.

 

EVT:

Linaa har kontakt til landstræner Anders Lund. Måske arrangement på vej.

 

Referent: Jesper

Kære Team Taasinge medlemmer,

Cykelsæsonen 2018 er snart overstået, og det skal selvfølgelig, igen-igen, fejres på behørig vis.

Derfor indbydes du til årets fantastiske afslutningsfest, som holdes lørdag d. 3. november.

Afslutningsfesten afholdes i år igen på UP Bar (Crazy Daisy) i Frederiksgade og mødetidspunkt er kl. 18.30.

Vi skal, også igen, have lidt julesul på kroppen – leveret af Vindeby Slagteren – og menuen vil bestå af :

 • Marineret sild m/karrysalat og æg
 • Krydder sild m/capers
 • Fiskefilet m/remoulade, citron og rejer
 • Æbleflæsk med flæsketerninger
 • Leverpostej m/bacon, champignon og rødbeder
 • Ribbensteg og medister m/rødkål
 • Røget laks m/peberrodssalat og asparges
 • Andepate med sky og løg
 • Ris a´la mande med kirsebærsovs

Der serveres desuden en ‘lille fordrink’ ved ankomst.

Pris for denne udsøgte menu er kr. 240,- pr. mand /kvinde.

Drikkevarer skal købes på stedet – priser er rimelige 😉.

Vi gentager selvfølgelig det utroligt populære, legendariske og fantastiske amerikanske lotteri. I år med mere overraskende præmier end nogensinde!

Vanen tro vil der selvfølgelig også blive uddelt diverse priser for årets bedste præstationer i TT – i vil modtage mere information herom……..

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link eller kopier til browser (når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn).

Tilmelding til afslutningsfest 2018

Betaling skal ske til konto reg. nr. 9370 konto nr. 4561385586 , med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29 47 04 31.

Seneste frist for tilmelding og betaling er lørdag d. 27. oktober.

Er du nysgerrig, og vil se hvem der er meldt til – klik på nedenstående link (eller kopier til browser) :

Se hvem der allerede er tilmeldt

Yderligere information vil tilgå.

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.

Kom frisk, giv alt og gå mega træt hjem!

De bedste hilsner
På vegne ad det festglade festudvalg – vi leverer!

Skovsbo og Linaa

Referat bestyrelsesmøde 13.8.2018

Tilstede: Alle

 

Klubmesterskab: Processen i gang. Dato 9.9. Ruten under planlægning. Linda sørger for at udvalget sender rute til Erik mhp tilladelse. Mad + drikke skal bestilles i wokhouse. Hjælpere skal annonceres. Linda er bindeled til gruppen.

 

Klubfest: Erik kontakter mhp reminder til arbejdsgruppen.

 

Dårlige betalere: Der resterer 10 pers som ikke har betalt kontingent. De får en sidste rykker. 1 enkelt har købt tøj, men ikke betalt kontingent.
Vi skal have fundet procedure til dem som udebliv er fra løb betalt af klubben.

 

Økonomi: Der er nu styr på NEM konto i Sydbank. Der skal laves medarbejder signatur. Bo følger op.

 

Tøjudvalg: Der er kommet tøj hjem som er i depot i Magic Sport. Der er stadig tøj der mangler.
Evt reklamation skal direkte til Magic Sport med besked til Finn mhp opsamling.

 

Køreudvalg: Fortsat en del eksempler på lidt uciviliseret kørsel, bl.a. på vej frem for cykelsti. Al for stor brede over vejen på bakker og i skarpe sving. Der er dog klart indtryk af generel mere korrekt kørsel i grupperne. 2 uheld er registreret og melding sendt ud mhp læring. Dertil Sørens ”solostyrt”.

 

Spinning: Jesper kontakter Lars mhp hold. Jesper vil stå for afbud etc. Erik vil være backup i uge 8-10.

 

Løb: Fungerer OK med tilmelding. Svært at få overblik over udeblivelser. Der skal findes vej til betaling af løb så det ikke skal lives via private udlæg. Sagen omkring MSC løb er lukket.

 

Action kamera: Bevilget via DGI/DCU foreningspulje. Skal bruges til træning og sikkerhedsprocedurer. Foreløbig bruges i bestyrelsen.

 

Klublokale: Mulighed i SG huset, dertil adgang for styrketræning (primært), træningslokale med mulighed for hometrainer.
Enighed om at prøve det af, vi ser det som et godt vinter tilbud. evt. fælles hometraining og efterfølgende svømmehal. Vi må planlægge en afslutningstur med præsentation. Medlemmer kan bidrage med ideer til brug.

 

Fremtidige udvalg: Klubtursudvalg er på plads. Vi skal bruge et nyt bestyrelsesmedlem til GF.

 

Medlemsfordele: Adgang til cykelhænger, rabatter i butikker, klubtøj. Linda prøver at lave oversigt til næste bestyrelsesmøde.
Vi har ingen viden om rabatter til betalingsspor.

 

Fremtidige løb: Der er enkeltstartsløb i år som meldes ud via bestyrelsen. Overvejes som klubløb til næste år, samme om evt. MTB løb.

 

Næste bestyrelsesmøde:  12.11.2018

Ref. Jesper

Beslutningsreferat fra TT bestyrelsesmøde 05.03.2018

Konstituering:

Formand: Bo Tønnesen
Næstformand: Linda Navne Frederiksen
Kassér: Finn Egeholm
Sekretær: Jesper Isaksen
Løbskoordinator: Erik Holm

Kontaktpersoner til diverse udvalg:

Køreudvalg Jesper Isaksen
Magic Sport Cup Erik Holm
Opstartsudvalg Linda Navne Frederiksen
Klubtursudvalg Jesper Isaksen
Klubmesterskab Linda Navne Frederiksen
Klubfest Erik Holm
MTB Finn Egeholm

Nye medlemmer:

Jesper står for oprettelse i Conventus, skriftlig info om medlemskab, køreregler, klubtøj og kontingent.
Med kommende betaling via Conventus, vil Finn automatisk få besked om indbetaling.

René skal kontaktes mhp at indmeldelsesoplysninger går til Jesper i stedet for Finn.

Kontingent:

Vi satser hårdt på at Conventus skal være værktøjet. Det betyder, at alle skal logge ind og betale med kort, Mobile Pay dur ikke.
Det vil spare nogle administrativ tunge poster for Finn.

Klubtøj:

Skulle være klar til levering d. 21.03.2018.
Vi håber dato holder og satser på arrangement i Sydbank d. 23.03.2018 (fredagsbar), så tøjet er ude inden påske.

Finn er koordinator i forbindelse med gen- og nybestilling. Der skulle være et mindre lager i Magic Sport og der er hjemmeside på vej til bestilling. Link skal lægges på hjemmesiden når det er klar. Ved genbestilling betales fulde beløb af medlemmet og refunderes efterfølgende af klubben efter kontakt til Finn. Det praktiske omkring dette skal beskrives.

Årets sponsorerede løb:

Stjernetramp
Carl Nielsen
Fyn Rundt
Ærø Rundt
Hjerter Dame
Tour de Kerteminde
Alpetramp

Magic Sport Cup: Klubben finansierer chips til tidtagning, deltager betaler startgebyret.

Der laves tilmelding til hvert løb.

På tilmelding vil fremgå, at hvis man udebliver, kræves startgebyr tilbagebetalt til klubben.

Kommende møder:

2. mandag i ulige mdr. Mødet aflyses hvis der ikke er stof til mødet eller det skønnes at kunne klares på mail.

Beslutningsreferat fra TT bestyrelsesmøde 08.01.2018

Tilstede: Alle

 1. Generalforsamling. Planlægges til 21.02.2018 kl. 19.00
  a.  Det praktiske: Mette kontakter kantinen i Taasinge hallen mhp praktiske.
  Jesper sender early warning ud på mail. Indkaldelse efter skabelon senest 24.01.2018 sendes af Bo. Satser på Barren som ordstyrer.
  b.  Det indholdsmæssige: vedtægtstilpasninger – aldersbegrænsning. Jesper skriver til DGI + DCU mhp jura, ansvar etc. for unge under 18. Hvis intet problem skal der ikke gøres yderligere.
  Klubbens tilhørsadresse skal ændres.
  Nyt bestyrelsesmedlem: Bo kontakter emner.
  Køretidsdiskussion 2018: omtales i beretning. Lægges op til det er køreudvalget der bestemmer. Jesper sender kort oplæg til Bo mhp beretning.
 2. Klubtøj status: Lay out præsenteret. Sendes ud + hjemmeside når sidste detaljer er på plads. 105 sæt bestilt, der laves 20-30 ekstra så der er til nye medlemmer. Depot i Magic Sport.
 3. Klubbens økonomi: Kort oversigt fra Finn. Ser yderst fornuftigt ud, på trods af tøjbestilling.
 4. Sponsor liste: Finn har denne klar. Sendes til Bo.
 5. Nye medlemmer i klubben samt Facebook.
  Indmeldelse via hjemmeside fungerer. Finn modtager, sender videre til Jesper mhp velkomst brev mm.
  Det er ikke uden fejl at køre 2 systemer, vi enes om at Conventus er systemet vi bruger til medlemsregistrering.
 6. Magic Cup 2018, kommer meget til at ligne 2017 udgaven. TT arrangerer løb i maj.
 7. Eventuelt. Spinning, vinterracer, MTB kører udmærket. Bo og Finn går på jagt efter kontaktperson til MTB.
 8. Finn og Bo underskrive (snart) dokumenter til Sydbank (når Bo har med).

Ref. Jesper

Sæsonstart 2018 i Team Taasinge

Søndag d. 18. marts skyder Team Taasinge sæsonen i gang.

Opstartsudvalget har strikket et kampprogram sammen som lyder:

Vi mødes udenfor cafeteriaet ved Tåsingehallen kl. 10.00 og cykler i samlet folk i ca. halvanden time hvor alle kan være med.
Tilbage fra turen omkring kl. 11.30, hvor der er mulighed for et velfortjent bad.

Til dem, som har bestilt mad, vil spisningen foregå i cafeteriaet kl.12.30.
Husk at tilmelde dig spisningen via link til skema.

Til fællestræningen møder du bare op og selvfølgelig i klubtøj.

Prisen for mad er 50 kr. incl. en øl/sodavand.
Betalingen er kontant eller på mobilpay – vi samler ind under spisningen
Menuen er:
Stegt ramsløg
Marineret skinke
Ovnstegte kartofler
Franske ærter
Persille/hvidløg/senneps sauce

Du skal tilmelde dig spisningen på dette link: Tilmeldingsskema

Hilsen Per og Asger

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 21.02.2018

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2017
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 bliver 400 kr.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen for en 2 årig periode. Finn Egeholm og Mette Uth er på valg.
Mette Uth ønsker ikke genvalg
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 1-årig periode (Lene Ørskov er suppleant)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (Mogens Dyhr er revisor og Hans Ole Olsen er revisorsuppleant)
10. Bemanding af diverse udvalg
– Opstartsudvalg
– Køreudvalg
– Klubtursudvalg
– Magic Sport Cup udvalg
– Klubmesterskabsudvalg
– Festudvalg
– Sponsoraktivitetsudvalg?
– Andet?
11. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2017

1. Valg af dirigent
Kim Barren blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Formandens beretning kan ses via dette link.

Aktiviteter berettes på alle fronter, mangfoldigheden i klubben hvad angår motionsniveau og ønsker.
TT er med i DGI, der er uddannet kørekaptajner.
Køreudvalget bør arbejde videre med sikkerhed.
Stor ros til de frivillige der har gjort stort arbejde: tøj og sponser udvalg, klubmesterskab og fest.
Aktiviteter i kronologisk rækkefælge ridses op.
Den nye hjemmeside præsenteres og det opfordres at sende beskrivelser og billeder ind. René har meldt sig som webredaktør.
Beretning vedtages.

3. Regnskab 2017
Finn aflægger regnskab. Der er overskud på kr. 80.000,-
Regnskab vedtages.

4. Fastsættelse af kontingent
Der vedtages uændret kontingent på kr. 400,-

5. Budget 2018
Budget fremlægges af Finn.
Pga. nyt klubtøj bl.a., forventes intet overskud.
Der er 110 der har bestilt klubtøj.
Der er budgetteret med uændret medlemstal.
De kommende år forventes igen overskud grundet gode sponsoraftaler.

Der er dialog omkring hvad vi skal have i kassebeholdning og om vi skal støtte arrangementer yderligere.
Der er en usikkerhed på udgifter hvis 50 medlemmer mere skal have tøj.

Der foreslås, at bestyrelsen kommer med oplæg til næste generalforsamling, om visioner for hvordan vi arbejder med klubbens kapital.

Budgettet vedtages.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen
Mette Uth ønsker ikke genvalg. Linda Navne Frederiksen vælges i stedet.
Finn Egeholm genvælges.

8. Valg af suppleant
Mette Uth vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Lars Bagge-Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Lars Bagge-Hansen
Arne Andersen
En kandidat fra de hurtige drenge kunne være ønskelig.

Klubtursudvalg (til tur i 2019):
Der er ikke den store tilslutning til årets (2018) tur, det diskuteres om vi skal tilstræbe årlig tur.
Der er ingen der melder sig til udvalget så der ser ikke ud til at blive klubtur i 2019.
Efter generalforsamlingen har følgende (heldigvis) meldt sig til udvalget:
Thomas Ishøj
Stefan Madsen
Jim Rasmussen

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo
Iggy Franklin
Erik Holm
Erik reklamarer for maj, hvor TT står for 2. afdeling

Klubmesterskabsudvalg:
Brian Christensen
Lars Bagge-Hansen
Kenn Frederiksen

Klubfest udvalg:
Mette Uth
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa

Sponsor udvalg:
Tænkt som et kontaktudvalg til sponsorer – ingen melder sig

MTB:
MTB gruppen er godt kørende og ser ikke behov for udvalg

11. Eventuelt
Skipper: TT er medarrangør af Taasingeløbet og der er behov for hjælpere. Der kommer skriv rundt på mail.

Der er behov for flere sporbyggere. Se opslag på bl.a. Facebook.

Linda: Der bliver behov for hjælpere til Bissen d. 29/4. Der kommer mail.

Skovsbo: Foreslår at bestyrelsen arbejder aktivt på at få flere engageret, så man ikke skal sidde med dårlig samvittighed, over at man ikke melder sig.
Der foreslås at der reklameres via Facebook etc.

Barren: Klubturen til Ebeltoft d. 10-13/5.
22 har tilmeldt sig. Turen gennemføres.
Sidste tilmelding d. 27/2 hvor der kan tilmeldes via Facebook siden. Der kommer reminder på mail.

Jesper: Reklamer for SEF supportenergi. Klubben får penge for alle der tilmelder sig. Ca kr. 100,- pr. medlem. Ligeledes mulighed for virksomheder.
Tilmelding kan gøres via dette link: Supportenergi

 

Generalforsamlingen lukkes af Kim Barren med tak for fremmøde og god ro og orden.

 

Portfolio Items